2014-06-09

Ogłoszenie o zamiarze przekształcenia funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w nowe subfundusze PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), działając na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 157 z późn. zm.) („Ustawa”), informuje o zamiarze przekształcenia w nowe subfundusze PKO Parasolowy - funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w Warszawie,  ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa („PKO Parasolowy FIO”) następujących funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo:

 • PKO Akcji – fundusz inwestycyjny otwarty;
 • PKO Akcji Nowa Europa – fundusz inwestycyjny otwarty;
 • PKO Zrównoważony– fundusz inwestycyjny otwarty;
 • PKO Stabilnego Wzrostu – fundusz inwestycyjny otwarty;
 • PKO Obligacji – fundusz inwestycyjny otwarty;
 • PKO Obligacji Długoterminowych – fundusz inwestycyjny otwarty;
 • PKO Akcji Małych i Średnich Spółek – fundusz inwestycyjny otwarty;
 • PKO Strategicznej Alokacji – fundusz inwestycyjny otwarty;
 • PKO Rynku Pieniężnego – fundusz inwestycyjny otwarty;
 • PKO Skarbowy – fundusz inwestycyjny otwarty;
  („Fundusze”).

Towarzystwo informuje, iż zgodnie w/w artykułem Ustawy z chwilą przekształcenia:

 1. Fundusze podlegające przekształceniu staną się nowymi subfunduszami funduszu PKO Parasolowy FIO;
 2. jednostki uczestnictwa Funduszy podlegających przekształceniu staną się jednostkami uczestnictwa subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu PKO Parasolowy FIO, przekształconym Funduszom. 

Podstawę przekształcenia Funduszy w nowe subfundusze PKO Parasolowy FIO stanowi zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego udzielone decyzją z dnia 3 czerwca 2014 r.  (syg. DFI/I/4032/51/17/13/14/U/13/4/AP), wydaną na podstawie art. 240 ust. 1 pkt 2, art. 24 ust. 1 pkt 7 w zw. z 241 ust. 2 pkt 1 Ustawy.

Po upływie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia Towarzystwo złoży do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie Funduszy podlegających przekształceniu z rejestru funduszy inwestycyjnych oraz wpisanie do rejestru zmian statutu PKO Parasolowy FIO polegających na utworzeniu nowych subfunduszy powstałych z przekształconych Funduszy.

Z chwilą wykreślenia Funduszy podlegających przekształceniu z rejestru funduszy inwestycyjnych oraz wpisania do rejestru zmian statutu PKO Parasolowy FIO polegających na utworzeniu nowych subfunduszy powstałych z przekształconych Funduszy:

 1. PKO Parasolowy FIO wstąpi w prawa i obowiązki Funduszy podlegających przekształceniu, w tym również przejmie z mocy prawa administrowanie danymi osobowymi uczestników Funduszy stając się nowym administratorem tych danych; dane osobowe będą, jak dotychczas, przetwarzane w zakresie wynikającym z Ustawy oraz z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: z dnia 24 lutego 2014 r.(Dz. U. z 2014 r. poz. 455 z późn. zm. ) i w celu wskazanym w pkt 1.1. prospektu informacyjnego PKO Parasolowy FIO, który jest dostępny na stronie internetowej Towarzystwa, www.pkotfi.pl;
 2. aktywa Funduszy podlegających przekształceniu staną się aktywami PKO Parasolowy FIO wchodzącymi w skład aktywów subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu PKO Parasolowy FIO, przekształconym Funduszom. 
 3. zobowiązania Funduszy podlegających przekształceniu staną się zobowiązaniami PKO Parasolowy FIO obciążającymi poszczególne subfundusze odpowiadające, zgodnie ze statutem funduszu PKO Parasolowy FIO, przekształconym Funduszom. 
 4. jednostki uczestnictwa Funduszy podlegających przekształceniu staną się jednostkami uczestnictwa subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu PKO Parasolowy FIO, przekształconym Funduszom. 
 5. rejestry uczestników Funduszy podlegających przekształceniu staną się subrejestrami PKO Parasolowy FIO;
 6. rejestry aktywów Funduszy podlegających przekształceniu staną się subrejestrami aktywów subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu PKO Parasolowy FIO, przekształconym Funduszom. 

Statut funduszu PKO Parasolowy FIO w brzmieniu, w jakim będzie obowiązywał po przekształceniu Funduszy podlegających przekształceniu w odpowiadające im subfundusze PKO Parasolowy FIO, dostępny jest na stronie Towarzystwa: http://www.pkotfi.pl/o-nas/dokumenty-do-pobrania/inne-dokumenty/ w sekcji Statuty.

Jednocześnie przypominamy, że uczestnikom Funduszy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych zapisanych w rejestrze uczestników oraz ich poprawiania.