2023-10-05

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że wartość aktywów netto Subfunduszu PKO Obligacji SamorządowychII („Subfundusz”), wydzielanego w ramach PKO Parasolowy - fio („Fundusz”), na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia przekracza poziom 610.000.000 (słownie: sześćset dziesięć milionów) złotych. Wobec powyższego Towarzystwo, działając na podstawie art. 25 ust. 4 statutu Funduszu, informuje o podjęciu decyzji o zawieszeniu przez Fundusz zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu, z dniem 6 października 2023 r.

Od dnia zawieszenia przez Fundusz zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu:

  1. nie będą realizowane zlecenia konwersji lub przeniesienia jednostek uczestnictwa do Subfunduszu złożone od tego dnia włącznie do dnia wznowienia zbywania jego jednostek uczestnictwa;
  2. wpłaty dokonywane na rachunek Subfunduszu tytułem nabycia jednostek uczestnictwa i zaksięgowane od dnia zawieszenia zbywania jednostek uczestnictwa (włączając ten dzień) do dnia wznowienia zbywania jednostek uczestnictwa będą zwracane.

Fundusz wznowi zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu po dniu wyceny, w którym wartość aktywów netto Subfunduszu będzie niższa niż 100.000.000 (sto milionów) złotych. Fundusz może również wznowić zbywanie jednostek uczestnictwa, jeżeli wartość aktywów netto Subfunduszu nie zmniejszy się poniżej wartości, o której mowa w zdaniu poprzednim, w przypadku, gdy nie ma przeszkód,
w szczególności wynikających z dostępności potencjalnie atrakcyjnych lokat, dla dokonywania lokat aktywów Subfunduszu zgodnie z jego polityką inwestycyjną.

O wznowieniu zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu, Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pkotfi.pl, wskazując dzień wznowienia.

Dodatkowo Towarzystwo informuje, że zawieszenie zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu nie wpływa na realizację zleceń odkupienia, które mogą być składane przez uczestników Funduszu bez ograniczeń i będą realizowane zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu.