2021-05-19

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że wartość aktywów netto Subfunduszu PKO Obligacji Samorządowych („Subfundusz”), wydzielanego w ramach PKO Parasolowy - fio („Fundusz”), wg. wyceny na dzień 14 maja 2021 r. przekroczyła poziom 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) zł. Wobec powyższego Towarzystwo, działając na podstawie art. 25 ust. 4 statutu Funduszu, informuje o podjęciu decyzji o zawieszeniu przez Fundusz zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu z dniem 21 maja 2021 r.

Od dnia zawieszenia przez Fundusz zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu:

  1. nie będą realizowane zlecenia konwersji lub przeniesienia jednostek uczestnictwa do Subfunduszu złożone od tego dnia włącznie do dnia wznowienia zbywania jego jednostek uczestnictwa;
  2. wpłaty dokonywane na rachunek Subfunduszu tytułem nabycia jednostek uczestnictwa i zaksięgowane od dnia zawieszenia zbywania jednostek uczestnictwa (włączając ten dzień) do dnia wznowienia zbywania jednostek uczestnictwa będą zwracane.

Fundusz wznowi zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu po dniu wyceny, w którym wartość aktywów netto Subfunduszu będzie niższa niż 950 000 000 (dziewięćset pięćdziesiąt milionów) złotych. O wznowieniu zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu, Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pkotfi.pl, wskazując dzień wznowienia.

Dodatkowo Towarzystwo informuje, że zawieszenie zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu nie wpływa na realizację zleceń odkupienia, które mogą być składane przez uczestników Funduszu bez ograniczeń i będą realizowane zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu.