2014-07-25

Warszawa 25 lipca 2014 r. 

Ogłoszenie o zmianach w treści statutów (nr 5/2014)

 

PKO Parasolowy  – fundusz inwestycyjny otwarty („Fundusz”)  informuje o następujących zmianach w treści statutu:

I.

1.       w artykule 29 wykreśla się ustęp 3.

II.

 1. 1.         w artykule 33 w ust. 3 w literze „a”  wyraz „Biotechnologii” zastępuje się wyrazem „Technologii”.
 2. 2.         w artykule 33 w ust. 4 w literze „a”  wyraz „Biotechnologii” zastępuje się wyrazem „Technologii”.
 3. 3.         w art. 116 w pkt 1 lit a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) Instrumenty Udziałowe wyemitowane przez spółki prowadzące działalność w różnych branżach gospodarki, które generują lub będą generować dochody wskutek rozwoju, wspierania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji w różnych sferach swojej działalności, jak również odznaczające się innowacyjnością na tle innych spółek z branży, którą reprezentują lub posiadające unikalną własność intelektualną”.

 

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt I powyżej wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt II powyżej wchodzą w życie terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia

 

PKO Światowy Fundusz Walutowy  – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty („Fundusz”)  informuje o następujących zmianach w treści statutu:

I.

 1. w nagłówku statutu wykreśla się słowo „SPECJALISTYCZNY”.
 2. w artykule 1 ust. 1 wykreśla się słowa „specjalistyczny” i „specialized”.
 3. w artykule 1 ust. 2 w skrótach „sfio” i „soif” wykreśla się literę „s”.
 4. w artykule 4 ust. 1 wykreśla się słowo „specjalistyczny” .
 5. nagłówek Rozdziału III otrzymuje następujące brzmienie „ROZDZIAŁ III UCZESTNICY I ORGANY FUNDUSZU” .
 6. w artykule 15 ust. 1 wykreśla się zdanie drugie ustępu 1.
 7. po artykule 16 dodaje się  artykuł 16a w następującym brzmieniu:

„Artykuł 16a Zgromadzenie Uczestników

 

 1. 1.         W Funduszu działa Zgromadzenie Uczestników jako organ Funduszu. Do udziału w Zgromadzeniu Uczestników uprawnieni są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników.
 2. 2.         Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. 3.         Zgromadzenie Uczestników odbywa się w Warszawie. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Towarzystwo poprzez zawiadomienie każdego Uczestnika indywidualnie listem poleconym lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników.
  1. 4.         Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.
  2. 5.         Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.
  3. 6.         Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawiesza się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu.
  4. 7.         Zgromadzenie Uczestników zwołuje się w celu wyrażenia zgody na:

a)       rozpoczęcie prowadzenia przez Fundusz działalności jako fundusz powiązany;

b)       połączenie krajowe i transgraniczne Funduszu z innym funduszem inwestycyjnym;

c)         przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo;

d)       przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Spółkę zarządzającą.   

 1. 8.          W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników.
 2. 9.         Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 7, w tym odpowiedzieć na zadane przez Uczestników pytania.
 3. 10.      Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7.
 4. 11.      Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 7, zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników.
 5. 12.      Uchwała Zgromadzenia Uczestników jest protokołowana przez notariusza.
 6. 13.      Koszty odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo.”

 

II.

1.       w artykule 33 ust. 5 przed pierwszym zdaniem dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Przy Przeniesieniu lub Konwersji opłata manipulacyjna może wynosić maksymalnie 5,0% kwoty podlegającej Przeniesieniu lub Konwersji.”.

 

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt I powyżej wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia.

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa w pkt II powyżej wchodzą w życie terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia.

 

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty („Fundusz”)  informuje o następujących zmianach w treści statutu:

 

1. artykuł 58 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2 . W ramach lokat, o których mowa w ust. 1 Subfundusz może lokować do 50% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących subfunduszy wydzielonych w PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnym otwartym:

 1. PKO Papierów Dłużnych Plus
 2. PKO Skarbowy Plus
 3. PKO Obligacji
 4. PKO Obligacji Długoterminowych
 5. PKO Skarbowy
 6. PKO Rynku Pieniężnego.”.
 7. artykuł 69 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W ramach lokat, o których mowa w ust. 1 lit. b lub d Subfundusz może lokować do 50% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących subfunduszy wydzielonych w PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnym otwartym:

 1. PKO Akcji
 2. PKO Akcji Nowa Europa
 3. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
 4. PKO Zrównoważony
 5. PKO Stabilnego Wzrostu 
 6. PKO Obligacji 
 7. PKO Obligacji Długoterminowych 
 8. PKO Skarbowy 
 9. PKO Rynku Pieniężnego 
 10. PKO Akcji Plus
 11. PKO Zrównoważony Plus
 12. PKO Stabilnego Wzrostu Plus
 13. PKO Surowców Globalny
 14. PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny
 15. PKO Dóbr Luksusowych Globalny
 16. PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
 17. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus
 18. PKO Papierów Dłużnych Plus
 19. PKO Skarbowy Plus.”.

3.       artykuł 80 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. W ramach lokat, o których mowa w ust. 1 lit. b lub d Subfundusz może lokować do 50% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących subfunduszy wydzielonych w PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnym otwartym:

 1. PKO Akcji
 2. PKO Akcji Nowa Europa
 3. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
 4. PKO Zrównoważony
 5. PKO Stabilnego Wzrostu
 6. PKO Obligacji
 7. PKO Obligacji Długoterminowych
 8. PKO Skarbowy
 9. PKO Rynku Pieniężnego
 10. PKO Akcji Plus
 11. PKO Zrównoważony Plus
 12. PKO Stabilnego Wzrostu Plus
 13. PKO Surowców Globalny
 14. PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny
 15. PKO Dóbr Luksusowych Globalny
 16. PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
 17. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus
 18. PKO Papierów Dłużnych Plus
 19. PKO Skarbowy Plus.”.

4.         artykuł 91 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------------------------------

„2. W ramach lokat, o których mowa w ust. 1 lit. b lub d Subfundusz może lokować do 50% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących subfunduszy wydzielonych w PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnym otwartym:

 1. PKO Akcji
 2. PKO Akcji Nowa Europa
 3. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
 4. PKO Zrównoważony
 5. PKO Stabilnego Wzrostu
 6. PKO Obligacji
 7. PKO Obligacji Długoterminowych
 8. PKO Skarbowy
 9. PKO Rynku Pieniężnego
 10. PKO Akcji Plus,
 11. PKO Zrównoważony Plus
 12. PKO Stabilnego Wzrostu Plus
 13. PKO Surowców Globalny
 14. PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny
 15. PKO Dóbr Luksusowych Globalny
 16. PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
 17. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus
 18. PKO Papierów Dłużnych Plus
 19. PKO Skarbowy Plus.”.

5.         artykuł 102 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:-----------------------------------------------------

„2. W ramach lokat, o których mowa w ust. 1 lit. b lub d Subfundusz może lokować do 50% swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa każdego z następujących subfunduszy wydzielonych w PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnym otwartym:

 1. PKO Akcji
 2. PKO Akcji Nowa Europa
 3. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
 4. PKO Zrównoważony
 5. PKO Stabilnego Wzrostu
 6. PKO Obligacji
 7. PKO Obligacji Długoterminowych
 8. PKO Skarbowy
 9. PKO Rynku Pieniężnego
 10. PKO Akcji Plus,
 11. PKO Zrównoważony Plus
 12. PKO Stabilnego Wzrostu Plus
 13. PKO Surowców Globalny
 14. PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny
 15. PKO Dóbr Luksusowych Globalny
 16. PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
 17. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus
 18. PKO Papierów Dłużnych Plus
 19. PKO Skarbowy Plus.”.

 

Zmiany statutu Funduszu, o których mowa powyżej wchodzą w życie terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia.