2019-04-26

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001538, NIP 5260300291 o kapitale zakładowym 522.638.400 złotych opłaconym w całości ("Likwidator"), będący likwidatorem PKO Konserwatywna Strategia – funduszu inwestycyjnego zamkniętego w likwidacji (“Fundusz”), działając na podstawie § 5 ust. 2, w zw. z ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 ze zm.), informuje po raz trzeci o otwarciu likwidacji Funduszu.

 

 1. Fundusz jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu przepisów Ustawy, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod pozycją 258.
 2. Rozwiązanie Funduszu następuje w związku z wystąpieniem przesłanki rozwiązania Funduszu, wskazanej w art. 246 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1355) („Ustawa”) oraz w art. 4 ust. 2 statutu Funduszu, tj. rozwiązanie Funduszu następuje z uwagi na upływ okresu na jaki zgodnie ze statutem Fundusz został utworzony.
 3. Dniem otwarcia likwidacji Funduszu jest 15 marca 2019 r., planowaną datą zakończenia likwidacji Funduszu jest 30 czerwca 2019 r.
 4. Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
  ul. Goleszowska 6  
  01-249 Warszawa
  Departament Operacji Powierniczych
 5. Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania na adres Likwidatora roszczeń wobec Funduszu w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji.
 6. Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników Funduszu do dnia 7 czerwca 2019 r. po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na:
  a) zbyciu aktywów Funduszu,
  b) ściągnięciu wierzytelności Funduszu,
  c) zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,
  d) złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu, których Fundusz nie uznaje co do zasady lub wysokości.

Wypłaty dla uczestników Funduszu będą dokonywane w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby certyfikatów inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez uczestników Funduszu na dzień otwarcia likwidacji.

7. Środki przeznaczone do wypłaty dla Uczestników zostaną przez Likwidatora przekazane uczestnikom za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są certyfikaty inwestycyjne uczestników Funduszu. Środki przeznaczone do wypłaty zostaną przez te podmioty przekazane na wskazane im rachunki uczestników Funduszu. 
Wypłaty środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, o których mowa powyżej nastąpią niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości.

8. Środki pieniężne niemożliwe do wypłacenia uczestnikom Funduszu zostaną złożone przez Likwidatora do depozytu sądowego

9. Likwidator informuje, że w przypadku braku zgłoszenia roszczeń wierzycieli w terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia, wypłaty świadczeń uczestnikom Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

10. Niniejsze ogłoszenie jest trzecim (ostatnim) ogłoszeniem o otwarciu likwidacji wymaganym przepisami prawa i Statutem Funduszu.