• Portfele inwestycyjne to gotowe propozycje podziału środków między fundusze. Różnią się one rekomendowanym okresem inwestycyjnym a także stopniem ryzyka. Dzięki inwestycji w portfel modelowy inwestycje ulegają dodatkowej dywersyfikacji, co ogranicza ryzyko inwestycyjne związane z nieodpowiednim wyborem funduszu przez Klienta. Dzięki dywersyfikacji funduszy Inwestor nie jest uzależniony od klasy aktywów przypisanej do danego funduszu.

Portfel zbudowany w oparciu o fundusze akcyjne i bezpieczne. Dywersyfikacja portfela w oparciu o klasy aktywów i rynki. Możliwe duże wahania wartości jednostek oraz wysoka stopa zwrotu w dłuższym terminie. Fundusze: skarbowy i obligacji redukują poziom ryzyka całości portfela.

Portfel adresowany jest do Klientów, którzy:

  • są zainteresowani inwestycją, która w długim okresie może przynieść potencjalnie wysoki zysk dzięki zaangażowaniu w akcje, w tym notowanych na europejskich rynkach,
  • akceptują wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych równoważone częścią portfela inwestowaną w instrumenty dłużne np. bony skarbowe i obligacje.