• Portfele inwestycyjne to gotowe propozycje podziału środków między fundusze. Różnią się one rekomendowanym okresem inwestycyjnym a także stopniem ryzyka. Dzięki inwestycji w portfel modelowy inwestycje ulegają dodatkowej dywersyfikacji, co ogranicza ryzyko inwestycyjne związane z nieodpowiednim wyborem funduszu przez Klienta. Dzięki dywersyfikacji funduszy Inwestor nie jest uzależniony od klasy aktywów przypisanej do danego funduszu.

Portfel zbudowany głównie w oparciu o fundusze akcyjne. Zdywersyfikowany w ramach tej klasy aktywów.Możliwe duże wahania wartości jednostek oraz wysoka stopa zwrotu w dłuższym terminie. Fundusz obligacji redukuje poziom ryzyka całości portfela.

Portfel adresowany jest do Klientów, którzy:

  • są zainteresowani inwestycją, która w długim okresie może przynieść potencjalnie wysoki zysk,
  • akceptują wysokie ryzyko okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa w fundusze związane z inwestowaniem w akcje.