• Portfele inwestycyjne to gotowe propozycje podziału środków między fundusze. Różnią się one rekomendowanym okresem inwestycyjnym a także stopniem ryzyka. Dzięki inwestycji w portfel modelowy inwestycje ulegają dodatkowej dywersyfikacji, co ogranicza ryzyko inwestycyjne związane z nieodpowiednim wyborem funduszu przez Klienta. Dzięki dywersyfikacji funduszy Inwestor nie jest uzależniony od klasy aktywów przypisanej do danego funduszu.

Portfel zbudowany w oparciu o fundusze skarbowe i obligacyjne. Ograniczona zmienność, oczekiwana stopa zwrotu przewyższająca rentowność depozytów bankowych.

Portfel adresowany jest do Klientów, którzy:

  • są zainteresowani inwestycją, która przy zakładanym horyzoncie inwestycyjnym powinna pozwolić na uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej rentowość depozytów bankowych,
  • cenią sobie ograniczoną zmienność wartości inwestycji w jednostki uczestnictwa i mogą zaakceptować niskie ryzyko inwestycyjne.