Inwestuj korzystniej w duecie
Produkt dedykowany dla osób w wieku od 18 do 80 roku życia.

 • Połączenie lokaty terminowej z inwestycją w wybrany fundusz inwestycyjny z oferty PKO TFI
 • Minimalna wpłata - 10 000 zł, brak kwoty maksymalnej
 • Połowę środków deponujesz na lokacie 12-miesięcznej
 • Za drugą połowę środków, jeżeli akceptujesz podwyższone ryzyko inwestycyjne, nabywasz jednostki wybranego funduszu inwestycyjnego bez ponoszenia opłaty wstępnej, wykorzystując wiedzę i umiejętności doświadczonego zespołu zarządzających PKO TFI, aby stworzyć szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

 

 

Szczegóły oferty
 • Okres umowny lokaty: 12 miesięcy (lokata odnawialna max. 8-mio krotnie)
 • Oprocentowanie dla Klientów Indywidualnych: wysokość oprocentowania środków na lokacie jest uzależniona od wybranego funduszu inwestycyjnego: - dla produktu z funduszem dłużnym: PKO Skarbowy, PKO Papierów Dłużnych Plus - 0,90% - dla produktu z funduszem akcyjnym: PKO Stabilnego Wzrostu, PKO Akcji Plus - 1,30% Oprocentowanie stałe w skali roku, w przypadku dotrzymania okresu umownego lokaty.
 • Oprocentowanie dla Klientów Bankowości Osobistej i Prywatnej: wysokość oprocentowania środków na lokacie jest uzależniona od wybranego funduszu inwestycyjnego: - dla produktu z funduszem dłużnym: PKO Skarbowy, PKO Papierów Dłużnych Plus - 1% - dla produktu z funduszem akcyjnym: PKO Stabilnego Wzrostu, PKO Akcji Plus - 1,40% Oprocentowanie stałe w skali roku, w przypadku dotrzymania okresu umownego lokaty.
 • Minimalna kwota lokaty: 5 000 zł
 • Brak możliwości dopłat i wypłat częściowych
 • Kapitalizacja odsetek: na koniec okresu umownego
 • Zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Opłaty

Brak opłat za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych.

Opłata za odkupienie z części inwestycyjnej w pierwszym roku trwania Programu:

 • 1% w ­skali roku w wariancie z subfunduszem PKO Skarbowy lub PKO Papierów Dłużnych Plus.
 • 2% w ­skali roku w wariancie z subfunduszem PKO Stabilnego Wzrostu lub PKO Akcji Plus.

Dodatkowo, zgodnie z zapisami Statutu Funduszu, z aktywów poszczególnych Subfunduszy pokrywane są koszty ich działalności, co wpływa na wartość j.u. nabywanych w ramach Programu. Wysokość tych kosztów jest ujawniana w Prospekcie Informacyjnym, KIID i sprawozdaniach finansowych poszczególnych Subfunduszy dostępnych na stronach www.pkotfi.pl

Szansa na zysk dzięki części inwestycyjnej                                                            

 • Osiągaj potencjalnie wyższe stopy zwrotu niż na lokacie jednocześnie akceptując podwyższone ryzyko inwestycyjne
 • Wybierz jeden z funduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach Sumoinwestycji:

PKO Skarbowy

Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są instrumenty dłużne. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne, depozyty oraz papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back), nie może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Netto. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne inne niż emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub listy zastawne nie może być wyższa niż 50% Wartości Aktywów Netto. Dokonując lokat w instrumenty dłużne Subfundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty.

Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Rekomendowany okres inwestycyjny: min. 1 rok

 

 

PKO Papierów Dłużnych Plus

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane przede wszystkim w instrumenty dłużne oraz depozyty i papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back). Całkowita wartość lokat Subfunduszu w wymienione instrumenty finansowe nie może być niższa niż 66% Wartości Aktywów Netto. Dokonując lokat w instrumenty dłużne Subfundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty.

Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Rekomendowany okres inwestycyjny: min. 2 lata

 

PKO Stabilnego Wzrostu

Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji nie może być wyższa niż 40% Wartości Aktywów Netto. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne, depozyty oraz papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back) nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto. Dokonując lokat w instrumenty dłużne Subfundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty.

Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Rekomendowany okres inwestycyjny: min. 3 lata.

 

PKO Akcji Plus

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane przede wszystkim w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w wymienione instrumenty finansowe nie może być niższa niż 60% Wartości Aktywów Netto. Pozostała część aktywów Subfunduszu może być lokowana w instrumenty dłużne, depozyty oraz papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back).

Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Rekomendowany okres inwestycyjny: min. 5 lat.

 

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzkiem utraty środków.

 • Okres umowny: Umowa zawierana na czas nieokreślony. Okres umowny rozpoczyna się od dnia przydziału Jednostek Uczestnictwa. Dzień przydziału Jednostek Uczestnictwa następuje w okresie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zlecenia ich nabycia zgodnie ze statutem nabywanych funduszy lub subfunduszy.
 • Brak opłat manipulacyjnych za nabycie Jednostek Uczestnictwa
 • Opłaty: za odkupienie Jednostek Uczestnictwa w pierwszych 12 miesiącach: - 1% wartości odkupienia w wariancie z funduszem dłużnym - 2% wartości odkupienia w wariancie z funduszem akcyjnym Minimalna kwota odkupienia Jednostek uczestnictwa z Programu wynosi 1 000 zł. Wyjście z części inwestycyjnej produktu (wykup całkowity) jest równoznaczne z koniecznością likwidacji lokaty (części depozytowej).
  Opłata za zarządzanie: poziom opłat zgodnie z Prospektem informacyjnym danego funduszu oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii  801 32 32 80 (opłata jak za jeden impuls połączenia lokalnego).

Opis ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Główne ryzyka związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne:

 • ryzyko rynkowe: wynikające z faktu, że ceny instrumentów finansowych podlegają wahaniom pod wpływem ogólnych tendencji rynkowych. Ceny papierów wartościowych podlegają tendencjom rynkowym w kraju i na świecie w zależności od oceny perspektyw rozwoju sytuacji przez inwestorów, co może skutkować silnymi spadkami lub długoterminowymi trendami spadkowymi, w szczególności cen akcji.
 • ryzyko stóp procentowych: zmiana rynkowych stóp procentowych wpływa bezpośrednio na wartość dłużnych papierów wartościowych. W przypadku wzrostu stóp procentowych cena papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu ulega obniżeniu. Poziom rynkowych stóp procentowych wpływa na ceny instrumentów rynku pieniężnego. Spadek stóp powoduje spadek rentowności tych instrumentów, a w konsekwencji spadek tempa wzrostu wartości jednostki uczestnictwa funduszu. W polityce inwestycyjnej funduszu powyższe ryzyko nie odgrywa istotnej roli ze względu na jego skład portfela.
 • ryzyko kredytowe: związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez kontrahenta, z którym fundusz zawrze umowy lub transakcje na instrumentach finansowych będących przedmiotem lokat funduszu. W związku z zakładanym udziałem instrumentów finansowych o charakterze dłużnym istnieje ryzyko, że niewypłacalność któregokolwiek z emitentów może negatywnie wpłynąć na wartość aktywów netto funduszu i wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. Może zaistnieć sytuacja utraty wypłacalności emitenta skutkująca utratą części aktywów funduszu.
 • ryzyko rozliczenia: związane z możliwością nieterminowego rozliczenia transakcji zawartych przez fundusz, co może skutkować poniesieniem przez fundusz dodatkowych kosztów.
 • ryzyko płynności: wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji papierami wartościowymi bez znaczącego wpływu na ich cenę.
 • ryzyko walutowe: zmienność kursów walut jest nierozłącznym elementem związanym z inwestowaniem środków pieniężnych, co przekłada się na zmienność wartości jednostki uczestnictwa funduszu;
 • ryzyko związane z przechowywaniem aktywów: w przypadku zaprzestania lub ograniczenia działalności istnieje przejściowe ryzyko ograniczenia dysponowania przez fundusz przechowywanymi papierami wartościowymi.
 • ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków: wynikające z możliwości lokowania aktywów funduszu, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, w papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe emitowane przez niewielką liczbę emitentów lub emitentów działających na jednym rynku.
 • ryzyko makroekonomiczne: wynikające z potencjalnego wpływu koniunktury gospodarczej w kraju oraz na świecie na ceny rynkowe instrumentów finansowych znajdujących się wśród aktywów funduszu. Do najważniejszych wskaźników makroekonomicznych mogących wpływać na wartość składników aktywów Funduszu należą m.in.: tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom bilansu budżetu oraz bilansu na rachunku obrotów bieżących.
 • ryzyko sytuacji politycznej: związane z możliwością destabilizacji sytuacji politycznej, co może wpływać pośrednio lub bezpośrednio na działalność emitenta oraz na podejmowane przez inwestorów decyzje inwestycyjne.
 • ryzyko działalności emitenta: związane z działalnością operacyjną emitenta. W przypadku, gdy podejmowane decyzje nie są trafne, istnieje możliwość pogorszenia się sytuacji ekonomicznej emitenta, utraty pozycji rynkowej itp., w przypadku, gdy wyemitowane przez niego instrumenty finansowe stanowią składnik aktywów funduszu.
 • ryzyko utraty płynności i wypłacalności emitenta (ryzyko kredytowe): związane jest z sytuacją finansową emitenta. W przypadku jej pogorszenia zachodzi możliwość nieterminowej spłaty zobowiązań odsetkowych bądź nawet ich zaniechania. Zmiana wielkości ryzyka kredytowego emitenta wpływa bezpośrednio na cenę rynkową papierów wartościowego, stanowiącego składnik aktywów funduszu.
 • ryzyko zdarzeń losowych lub świadomego działania na niekorzyść emitenta: w wyniku zdarzeń losowych lub świadomego działania ludzi warunki ekonomiczne i perspektywy rozwoju emitenta mogą ulec pogorszeniu przez co niekorzystnej zmianie może ulec wartość papierów wartościowych, stanowiących składnik aktywów funduszu.
 • ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne, w tym nie wystandaryzowane instrumenty pochodne: związane z możliwością poniesienia strat w wyniku niekorzystnych zmian parametrów rynkowych, takich jak ceny papierów wartościowych, stopy procentowe, kursy walut i indeksy giełdowe. Ze względu na efekt dźwigni finansowej, możliwość zajmowania krótkiej pozycji oraz stopnia skomplikowania wyceny takiego instrumentu, ryzyko to jest wyższe niż w przypadku instrumentów stanowiących bazę tych instrumentów.
 • ryzyko związane z zawarciem określonych umów: podmioty, z którymi zawarto umowy o prowadzeniem rejestru uczestników funduszu, jak również podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszu, mogą nie wywiązać się w sposób prawidłowy z zawartych umów, co może skutkować nieprawidłową lub opóźnioną realizacją dyspozycji uczestników.
 • ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez fundusz transakcji: niestandardowe umowy i transakcje, w szczególności w zakresie instrumentów pochodnych, mogą powodować dodatkowe ryzyka i koszty z nimi związane.
 • ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami: podmioty, które gwarantują spełnienie określonych zobowiązań innych podmiotów, mogą nie wywiązać się z zawartych umów gwarancji, w szczególności gwarancji wykupu papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa oraz zapłaty kwot umówionych odsetek.
 • ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których uczestnik funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ, a w szczególności: możliwość otwarcia likwidacji funduszu, przejęcie zarządzania funduszem przez inne towarzystwo, zmiana depozytariusza, zmiana podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym funduszu, zmiana podmiotu obsługującego fundusz, połączenie funduszu z innym funduszem, zmiana polityki inwestycyjnej funduszu.
 • ryzyko niewypłacalności gwaranta: fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego i nie są zawarte żadne umowy o gwarancję osiągnięcia celu inwestycyjnego.
 • ryzyko inflacji: ryzyko wzrostu poziomu cen oraz stóp procentowych.
 • ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi funduszu, a w szczególności w zakresie prawa podatkowego: ryzyko zmiany regulacji prawnych dotyczące emitentów, inwestorów lub innych uczestników rynku, oraz ryzyko zmiany przepisów prawa podatkowego polegające na zmianie stawek podatkowych, metody opodatkowania dochodu z tytułu udziału w funduszu, zmianie umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania – zmiany tego rodzaju skutkować mogą wyższymi obciążeniami podatkowymi uczestników.
 • ryzyko operacyjne: ryzyko związane z możliwością poniesienia strat w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, ludzkich błędów lub błędów systemów komputerowych, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych. Może mieć miejsce błędne lub opóźnione rozliczenie transakcji, jak również mogą zostać przeprowadzone transakcje nieautoryzowane. W wyniku błędów ludzkich lub błędów systemów, jak również w wyniku zdarzeń zewnętrznych, istnieje ryzyko dokonania błędnej wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa funduszu lub dokonania takiej wyceny z opóźnieniem