Informacja o realizowanej strategii podatkowej w PKO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz w zarządzanych przez nie funduszach inwestycyjnych („Spółka”) za rok podatkowy 2020 została zaprezentowana zgodnie z wymogami art. 27 c ust.1 w zw. z art. 27 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.1800) („updop”).

I. Informacje o Spółce
II. Cel i misja podatkowa
III. Strategia podatkowa – Informacja o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego I zapewniających ich prawidłowe wykonanie
IV. Informacja o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
V. Realizacja przez podatnika obowiązków podatkowych - rozliczenia podatkowe
VI. Schematy podatkowe
VII. Ceny transferowe i działania restrukturyzacyjne
VIII. Informacja o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
IX. IX. Informacje dotyczace dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
Drukuj