1. Na czym polega przekształcenie funduszy w subfundusze PKO Parasolowy – fio?
2. Jakie korzyści dla Uczestników płyną ze zmiany?
3. W jaki sposób zostaną poinformowani o przekształceniu, Uczestnicy posiadający jednostki uczestnictwa funduszy przekształcanych w subfundusze PKO Parasolowy - fio?
4. Które fundusze staną się subfunduszami PKO Parasolowy - fio?
5. Czy włączenie funduszy pod PKO Parasolowy - fio będzie miało wpływ na ustanowione pełnomocnictwa?
6. Czy włączenie funduszy pod PKO Parasolowy - fio zmienia dotychczasowe rachunki nabyć, na które dokonywałem wpłat?
7. Czy zmiana spowoduje dodatkowe koszty (opłaty) po stronie Uczestników?
8. Czy zmianie ulegnie wysokość opłaty manipulacyjnej lub opłaty za zarządzanie obowiązująca w dotychczasowych?
10. Czy zmieni się polityka inwestycyjna poszczególnych funduszy przekształcanych w subfundusze?
11. Czy przekształcenie funduszy w subfundusze PKO Parasolowy - fio będzie powodować zmianę zarządzającego?
12. Czy przekształcenie funduszu w subfundusz będzie miało wpływ na korzyści podatkowe jakie uzyskali Uczestnicy inwestując w fundusz przed wprowadzeniem podatku od zysków kapitałowych?
Drukuj