Opis subfunduszu

Subfundusz jest tzw. funduszem indeksowym zarządzanym aktywnie, który realizuje cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Emerging Markets USD, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Subfundusz inwestuje na akcyjnych rynkach wschodzących, w skład których wchodzą między innymi: Chiny, Korea Południowa, Tajwan, Brazylia, RPA, Indie czy Meksyk.

  

Informacje podstawowe

 

Kategoria funduszuAkcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiRynki wschodzące (tzw. emerging markets)
Benchmark

100% MSCI EMERGING MARKETS USD

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z powyższego indeksu.

Data pierwszej wyceny

09.10.2015

Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)1,00% (JU kat. A)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)0,70% (JU kat. A)
Opłaty za nabycieZgodnie z Tabelą opłat

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat lub więcej

Prezentowany wynik stopy zwrotu z inwestycji dla części subfunduszy uzyskano na podstawie połączenia historycznych notowań jednostek uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Parasolowy – fio (linia ciągła wykresu) oraz historycznych notowań jednostek uczestnictwa już nieistniejących subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio (zwany dalej „PKO ŚFW”) (linia przerywana wykresu) wg. poniższego schematu: Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy - fio)(od 09.10.2015) + Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących (PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio) (okres 30.07.2007 - 08.10.2015). Nowoutworzone Subfundusze przejmujące stanowią „kopie” Subfunduszy przejętych (już nieistniejących), w tym posiadają tożsame do przejętych profile ryzyka oraz zapisy statutu w zakresie polityk inwestycyjnych oraz kosztów obciążających uczestnika.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj