Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Opis subfunduszu

Podstawowym rodzajem lokat Subfunduszu są Instrumenty Dłużne oraz depozyty, przy czym ich udział w aktywach nie może być niższy niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany aktywnie i lokuje swoje aktywa przede wszystkim w Instrumenty Dłużne oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią Instrumenty Dłużne i inne instrumenty finansowe, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w Instrumenty Dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa nie może być niższa od 20% wartości Aktywów Subfunduszu, z wyłączeniem Instrumentów Dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

 

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuDłużne
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Benchmark

brak

Data pierwszej wyceny

15.09.2020

Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)1,50% (JU kat. A)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)1,00% (JU kat. A)
Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada aktualnemu profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Profil ryzyka i zysku może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 1 rok

Prezentowany wynik stopy zwrotu z inwestycji dla subfunduszu uzyskano na podstawie połączenia historycznych notowań jednostek uczestnictwa subfunduszu PKO Gamma Plus (linia ciągła wykresu) oraz historycznych notowań jednostek uczestnictwa już nieistniejącego subfunduszu Gamma Plus wydzielonego w ramach GAMMA Parasol fio (linia przerywana wykresu) wg. poniższego schematu: Subfundusz PKO Gamma Plus (Parasolowy - fio)(od 23.04.2021) + Subfundusz Gamma Plus (GAMMA Parasol fio) (okres 26.07.2002 - 22.04.2021). Nowoutworzony Subfundusz przejmujący stanowi odwzorowanie Subfunduszu przejętego (już nieistniejącego), w tym posiada tożsamy do przejętego profil ryzyka oraz zapisy statutu w zakresie polityki inwestycyjnej oraz kosztów obciążających uczestnika.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

 

Drukuj