Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Opis Subfunduszu

Dnia 29.09.2023 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu PKO Gamma Plus na PKO Obligacji Uniwersalny.

Podstawowym rodzajem lokat Subfunduszu są Instrumenty Dłużne oraz depozyty, przy czym ich udział w aktywach nie może być niższy niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany aktywnie i lokuje swoje aktywa przede wszystkim w Instrumenty Dłużne oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią Instrumenty Dłużne i inne instrumenty finansowe, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w Instrumenty Dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa nie może być niższa od 20% wartości Aktywów Subfunduszu, z wyłączeniem Instrumentów Dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

 

Informacje podstawowe

 

Kategoria SubfunduszuDłużny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Data pierwszej wyceny

 26.07.2002 r.

Rating Analiz Online

r3.png

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata (dopłata)

100 zł

Benchmark

 

80% GPWB-BWZ + 20% GPWB-B1Y3Y + 0,45%

Wskaźnik referencyjny

 

80% GPWB-BWZ + 20% GPWB-B1Y3Y + 0,45%

Opłata za nabycie

 
0,00% - 0,50% 
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za odkupienie

 
Brak 

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

 
1,00%
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za wynik

 

20%

 

Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.

 

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 1 rok

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 1 roku.

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

 

Prezentowany wynik stopy zwrotu z inwestycji dla subfunduszu uzyskano na podstawie połączenia historycznych notowań jednostek uczestnictwa subfunduszu  PKO Obligacji Uniwersalny (poprzednio PKO Gamma Plus) (linia ciągła wykresu) oraz historycznych notowań jednostek uczestnictwa już nieistniejącego subfunduszu Gamma Plus wydzielonego w ramach GAMMA Parasol fio (linia przerywana wykresu) wg. poniższego schematu: Subfundusz PKO Obligacji Uniwersalny (poprzednio PKO Gamma Plus) (Parasolowy - fio)(od 23.04.2021) + Subfundusz Gamma Plus (GAMMA Parasol fio) (okres 26.07.2002 - 22.04.2021). Nowoutworzony Subfundusz przejmujący stanowi odwzorowanie Subfunduszu przejętego (już nieistniejącego), w tym posiada tożsamy do przejętego profil ryzyka oraz zapisy statutu w zakresie polityki inwestycyjnej oraz kosztów obciążających uczestnika.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

 

Drukuj