Opis Subfunduszu

PKO Szafirowy oferuje ekspozycję głównie na instrumenty dłużne (m.in. obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw). Jego spektrum inwestycyjne obejmuje również instrumenty udziałowe (przede wszystkim akcje). Portfel subfunduszu oferuje możliwość korzystania z potencjału krajowego i globalnego rynku finansowego. Subfundusz jest zarządzany aktywnie. PKO Szafirowy jest jednym z pięciu subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - sfio.

 

Informacje podstawowe
Kategoria SubfunduszuFundusz funduszy
Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Data pierwszej wyceny21.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata (dopłata)100 zł

Benchmark

 
7% WIG30TR + 13% MSCI World USD + 80% GPWB-B1Y4Y

Wskaźnik referencyjny

 
7% WIG30TR + 13% MSCI World USD + 80% GPWB-B1Y4Y

Opłata za nabycie

 
0,00% - 0,50% 
(Jednostki uczestnictwa kat. A)

Opłata za odkupienie

 
Brak

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

 

 

    1,50%
(Jednostki uczestnictwa kat. A)

Opłata za wynik

 

      20%

 
  Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.
Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 3 lata

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 3 lat.

 

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu. Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj