Opis subfunduszu

Subfundusz wchodzi w skład parasola PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio dostępnego w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE), programów emerytalnych (PPE i PPO) oraz jako indywidualna inwestycja. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 adresowany jest przede wszystkim do inwestorów urodzonych przed rokiem 1960, którzy oszczędzają w średnim terminie z przeznaczeniem środków na cele emerytalne oraz nie akceptują ryzyka wynikającego z inwestycji w instrumenty udziałowe. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

Informacje podstawowe
Kategoria SubfunduszuCyklu życia

Jednostki uczestnictwa funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio dostępne są w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE+IKZE) i programów emerytalnych (PPE) i (PPO), a także jako indywidualna inwestycja.

Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Data pierwszej wyceny

21.06.2012

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata (dopłata)

100 zł

Benchmark

100% ICE BofA Poland Government Index (G0PL)

Wskaźnik referencyjny

100% ICE BofA Poland Government Index

Opłata za nabycie

0,00% - 0,25% 
(Jednostki uczestnictwa kat. A)

Opłata za odkupienie

Brak 

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

0,75%
(Jednostki uczestnictwa kat. A)

Opłata za wynik

20%

Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.

 

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu. Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj