Opis subfunduszu

Subfundusz wchodzi w skład parasola PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio dostępnego w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE), programów emerytalnych (PPE i PPO) oraz jako indywidualna inwestycja. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 adresowany przede wszystkim do inwestorów urodzonych przed rokiem 1960, którzy oszczędzają w średnim terminie z przeznaczeniem środków na cele emerytalne oraz nie akceptują ryzyka wynikającego z inwestycji w instrumenty udziałowe.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuCyklu życia

Jednostki uczestnictwa funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego - sfio dostepne sa w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE+IKZE) i programów emerytalnych (PPE) i (PPO) a także jako indywidualna inwestycja.

Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Benchmark

100% ICE BofA Poland Government Index (G0PL)

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata

100 zł

Data pierwszej wyceny

21.06.2012

Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)2,50% (JU kat. A), 1,50% (JU kat. E)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)0,65% (JU kat. A), 0,50% (JU kat. E)
Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu. Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada aktualnemu profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Profil ryzyka i zysku może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj