Opis Funduszu

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został utworzony z myślą o pracownikach PKP S.A., zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawą o funduszach inwestycyjnych.

Uczestnikami Funduszu mogą być tylko osoby spełniające kryteria określone w tych ustawach, którym następnie przydzielone zostały jednostki uczestnictwa Funduszu oraz spadkobiercy tych osób.

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest pierwszym w Polsce funduszem, w którym znalazła zastosowanie formuła funduszu inwestycyjnego jako sposobu na udział pracowników w prywatyzacji firmy. PKP S.A. dokonuje wpłat do Funduszu 15% środków finansowych pochodzących z każdej sprzedaży akcji lub udziałów spółek utworzonych przez PKP S.A., sprzedaży nieruchomości i praw z nimi związanych oraz innych składników majątkowych tej spółki. Fundusz jest zarządzany aktywnie. PKO TFI przejęło zarządzanie Funduszem w dniu 22.03.2021 roku.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w akcje. Udział akcji w aktywach Funduszu zawiera się w przedziale od 0% do 40%, udział dłużnych papierów wartościowych zawiera się w granicach od 60% do 100%. Fundusz podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące alokacji aktywów pomiędzy dłużne i udziałowe papiery wartościowe bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria: sytuację makroekonomiczną gospodarki, dynamikę wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, wysokość stóp procentowych oraz sytuację na rynku akcji.

Informacje podstawowe

Kategoria Funduszu

Stabilnego wzrostu

Zakres geograficzny inwestycji

Polska

Data pierwszej wyceny

8.10.2002 r.

 

Benchmark

 

 

80% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index + 20% WIG

Opłata za nabycie

 

Brak

Jak można dokonać wypłaty z FWP PKP SFIO

Od 7 września 2007 roku można dokonać wypłaty z FWP PKP w wybranych placówkach Banku Pekao S.A. Lista placówek Banku Pekao S.A.

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 3 lata

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 3 lat.

Przykładowa struktura aktywów

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj