Opis funduszu

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został utworzony z myślą o pracownikach PKP S.A., zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawą o funduszach inwestycyjnych.

Uczestnikami Funduszu mogą być tylko osoby spełniające kryteria określone w tych ustawach, którym następnie przydzielone zostały jednostki uczestnictwa Funduszu oraz spadkobiercy tych osób.

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest pierwszym w Polsce funduszem, w którym znalazła zastosowanie formuła funduszu inwestycyjnego jako sposobu na udział pracowników w prywatyzacji firmy. PKP S.A. dokonuje wpłat do Funduszu 15% środków finansowych pochodzących z każdej sprzedaży akcji lub udziałów spółek utworzonych przez PKP S.A., sprzedaży nieruchomości i praw z nimi związanych oraz innych składników majątkowych tej spółki. Fundusz jest zarządzany aktywnie. PKO TFI przejęło zarządzanie Funduszem w dniu 22.03.2021 roku.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w akcje. Udział akcji w aktywach Funduszu zawiera się w przedziale od 0% do 40%, udział dłużnych papierów wartościowych zawiera się w granicach od 60% do 100%. Fundusz podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące alokacji aktywów pomiędzy dłużne i udziałowe papiery wartościowe bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria: sytuację makroekonomiczną gospodarki, dynamikę wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, wysokość stóp procentowych oraz sytuację na rynku akcji.

Informacje podstawowe

Kategoria funduszu

stabilnego wzrostu

Zakres geograficzny inwestycji

Polska

Benchmark

80% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index + 20% WIG

Data pierwszej wyceny

08.10.2002

Opłaty za nabycie

Brak

Jak można dokonać wypłaty z FWP PKP SFIO

Od 7 września 2007 roku można dokonać wypłaty z FWP PKP w wybranych placówkach Banku Pekao S.A. Lista placówek Banku Pekao S.A.

Przykładowa struktura aktywów

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 3 lata

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj