Strategia Konserwatywna 15

Portfel, którego większość aktywów stanowią fundusze rynku pieniężnego i dłużnego, uzupełniony o niewielki procent funduszy rynku akcyjnego. Ograniczone ryzyko, oczekiwana stopa zwrotu przewyższająca rentowność depozytów bankowych.

Strategia Neutralna 55

Portfel zbudowany w oparciu o fundusze akcyjne, dłużne i pieniężne. Dywersyfikacja portfela w oparciu o klasy aktywów i rynki. Możliwe duże wahania wartości jednostek oraz wysoka stopa zwrotu w dłuższym terminie.

Strategia Agresywna 85

Portfel, którego większość aktywów stanowią fundusze rynku akcji, uzupełniony o niewielki procent funduszy rynku dłużnego. Możliwe duże wahania wartości jednostek oraz wysoka stopa zwrotu w dłuższym terminie.