2021-06-01

• W 9 miesięcy subfundusz PKO Obligacji Samorządowych zgromadził ponad 1 mld zł aktywów.
• To mocne tempo wzrostu i jednocześnie dowód ogromnego zainteresowania oraz zaufania inwestorów.
• W  lipcu PKO TFI uruchomi kolejny subfundusz z taką samą polityką inwestycyjną.

Wartość aktywów netto subfunduszu PKO Obligacji Samorządowych wydzielonego w ramach PKO Parasolowy - fio wg. wyceny na dzień 14 maja 2021 r. przekroczyła poziom 1 mld zł. Tak duże aktywa subfundusz zgromadził w ciągu zaledwie 9 miesięcy od uruchomienia. W związku z osiągnięciem zakładanego poziomu aktywów PKO TFI zawiesiło czasowo możliwość nabywania przez klientów jednostek uczestnictwa subfunduszu i pracuje  nad uruchomieniem kolejnego subfunduszu na wzór PKO Obligacji Samorządowych.

W sierpniu 2020 PKO TFI wzbogaciło swoją ofertę o subfundusz PKO Obligacji Samorządowych, wchodzący w skład PKO Parasolowy – fio. Subfundusz lokuje środki uczestników przede wszystkim w obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Takie obligacje są instrumentem finansowym dość trudno dostępnym dla inwestorów indywidualnych. Wykorzystanie instrumentów i rozwiązań dodatkowo ograniczających zmienność wyceny obligacji w portfelu subfunduszu, dało szansę na uzyskanie satysfakcjonujących stóp zwrotu przy bardzo ograniczonej zmienności wyceny jednostki uczestnictwa subfunduszu.

Dzięki tym wyjątkom zaletom inwestycyjnym PKO Obligacji Samorządowych spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony klientów.

- Olbrzymie zainteresowanie inwestorów potwierdziło, że Fundusz Obligacji Samorządowych PKO TFI był znakomitym pomysłem. To sukces zarówno inwestycyjny, jak i sprzedażowy, który znakomicie sprawdził się w obecnym  specyficznym czasie praktycznie zerowych krótkoterminowych stóp procentowych. Z rozwiązania korzystały także firmy szukające sposobu zagospodarowania swoich nadwyżek finansowych. Wiemy, że zapotrzebowanie nadal jest bardzo duże i dlatego już przygotowaliśmy kolejny fundusz tego typu, który trafi do naszej oferty w połowie lipca tego roku – podkreśla  Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

Ponieważ wartość aktywów subfunduszu przekroczyła 1 mld zł aktywów Towarzystwo działając na podstawie art. 25 ust. 4 statutu Funduszu, podjęło decyzję o czasowym zawieszeniu możliwości nabywania przez klientów jednostek uczestnictwa Subfunduszu PKO Obligacji Samorządowych z dniem 21 maja 2021 r. (Szczegóły dostępne są w Ogłoszeniu o zawieszeniu zbywania jednostek uczestnictwa przez PKO Parasolowy fio - Subfundusz PKO Obligacji Samorządowych).

Fundusz wznowi zbywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu po dniu wyceny, w którym wartość aktywów netto Subfunduszu będzie niższa niż 950 000 000 złotych. Zawieszenie zbywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu nie wpływa na realizację zleceń odkupienia, które mogą być składane przez uczestników Funduszu bez ograniczeń i będą realizowane zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu.