Opis subfunduszu

PKO Obligacji Samorządowych jest aktywnie zarządzany i lokuje środki uczestników przede wszystkim w obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Ich oprocentowanie jest wyższe niż w przypadku obligacji Skarbu Państwa, a wycena podlega niewielkim wahaniom dzięki relatywnie niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych co daje szansę na uzyskanie atrakcyjnych stóp zwrotu przy ograniczonej zmienności wyceny. Dodatkowo, subfundusz zawarł umowę z PKO Bankiem Polskim S.A., na mocy której bank udzielił gwarancji pokrycia kwot należnych Subfunduszowi z tytułu posiadanych obligacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), w razie braku ich płatności przez Emitenta, a także zobowiązał się do odkupienia części lub całości portfela obligacji JST na żądanie Subfunduszu. W przypadku braku możliwości wywiązania się kontrahenta ze swoich zobowiązań wobec Subfunduszu lub wypowiedzenia ww. umowy, istnieje ryzyko płynności wynikające z braku możliwości zbycia lokat przez Subfundusz, czego rezultatem może być w ostateczności zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa przez Subfundusz.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuDłużny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Benchmark

Brak

Data pierwszej wyceny

13.08.2020 

Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku) 1,80% (JU kat. A)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)0,90% (JU kat. A)
Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 1 rok

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj