Opis subfunduszu

PKO Obligacji Samorządowych lokuje środki uczestników przede wszystkim w obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, które są instrumentem finansowym stosunkowo trudno dostępnym dla inwestorów indywidualnych. Ich oprocentowanie jest wyższe niż w przypadku obligacji Skarbu Państwa, a wycena podlega niewielkim wahaniom dzięki relatywnie niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych w Polsce. To, oraz wykorzystanie instrumentów i rozwiązań dodatkowo ograniczających zmienność wyceny obligacji w portfelu subfunduszu, daje szansę na uzyskanie atrakcyjnych stóp zwrotu przy bardzo ograniczonej zmienności wyceny jednostki uczestnictwa subfunduszu.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuDłużny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Benchmark

Brak

Data pierwszej wyceny

13.08.2020 

Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku) 1,8% (JU kat. A)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)0,50% (JU kat. A)
Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 2 lata

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj