Opis subfunduszu

Subfundusz inwestujący na rynkach Azji i Pacyfiku zarówno na tamtejszych rynkach rozwiniętych jak i wschodzących. Subfundusz koncentruje się na możliwościach inwestycyjnych pojawiających się na giełdach takich gospodarek jak: Chiny, Hong Kong, Indie, Indonezja, Singapur i Tajwan. Wymienione rynki akcji nie są mocno skorelowane z innymi regionami świata, mogą być więc atrakcyjną propozycją uzupełniającą portfel.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuAkcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiRynki Azji i Pacyfiku (bez Japonii)
Benchmark

90% MSCI All Countries ASIAPACexJAP USD+10% WIBID ON

Data pierwszej wyceny

19.05.2015

Opłata za zarządzanie (w skali roku)maks. 0,70%
Opłaty za nabyciemaks. 4,49%

Struktura aktywów

Dane dotyczące Struktury aktywów opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2018 r.

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat lub więcej

Prezentowany wynik stopy zwrotu z inwestycji dla części subfunduszy uzyskano na podstawie połączenia historycznych notowań jednostek uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Parasolowy – fio (linia ciągła wykresu) oraz historycznych notowań jednostek uczestnictwa już nieistniejących subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio (zwany dalej „PKO ŚFW”) (linia przerywana wykresu) wg. poniższego schematu: Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (Parasolowy - fio)(od 09.10.2015) + Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (PKO Światowy Fundusz Walutowy – fio) (okres 03.11.2005 - 08.10.2015). Nowoutworzone Subfundusze przejmujące stanowią „kopie” Subfunduszy przejętych (już nieistniejących), w tym posiadają tożsame do przejętych profile ryzyka oraz zapisy statutu w zakresie polityk inwestycyjnych oraz kosztów obciążających uczestnika.

Drukuj