Opis subfunduszu

Subfundusz jest tzw. funduszem indeksowym, który realizuje cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 75% WIG20 + 25% mWIG40, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Subfundusz inwestuje na polskim rynku akcji.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuAkcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Benchmark

75% WIG20 + 25% mWIG40

Opłata za zarządzanie (w skali roku)maks. 3,00%
Opłaty za nabyciemaks. 2,00%
Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat lub więcej
Drukuj