Opis Subfunduszu

Subfundusz oferuje ekspozycję głównie na instrumenty udziałowe, przede wszystkim akcje. Jego spektrum inwestycyjne obejmuje również instrumenty dłużne (m.in. obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw). Portfel subfunduszu oferuje możliwość korzystania z potencjału krajowego i globalnego rynku finansowego. Subfundusz zarządzany jest akywnie. PKO Diamentowy jest jednym z pięciu subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - sfio.

 

Informacje podstawowe
Kategoria SubfunduszuFundusz funduszy
Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Data pierwszej wyceny21.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata (dopłata)100 zł

Benchmark

 

25% WIG30TR + 55% MSCI World USD + 20% Treasury BondSpot Poland Index

Wskaźnik referencyjny

 

25% WIG30TR + 55% MSCI World USD + 20% Treasury BondSpot Poland Index

Opłata za nabycie

 
0,00% - 1,50% 
(Jednostki uczestnictwa kat. A)

Opłata za odkupienie

 
Brak

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

 

 

    2,00%
(Jednostki uczestnictwa kat. A)

Opłata za wynik

 

      20%

 
  Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.

 

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat.

 

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu. Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj