Opis subfunduszu

PKO Szmaragdowy oferuje ekspozycję głównie na instrumenty udziałowe (przede wszystkim akcje) oraz instrumenty dłużne (m.in. obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw). Portfel subfunduszu oferuje możliwość korzystania z potencjału krajowego i globalnego rynku finansowego. Subfundusz zarządzany jest aktywnie. PKO Szmaragdowy jest jednym z pięciu subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - sfio.

 

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuFundusz funduszy
Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Data pierwszej wyceny

22.12.2017

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Wskaźnik referencyjny*

20% WIG20TR + 35% MSCI World USD + 45% ICE BofA Poland Gov Index

Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)2,00% (JU kat. A i C)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)2,00% (JU kat. A i C)
Opłata za wynik20% od wyniku Subfunduszu powyżej wynik wskaźnika referencyjnego wyrażonego jako 20% WIG20TR + 35% MSCI World USD + 45% ICE BofA Poland Gov Index w okresie rozliczeniowym wynoszącym jeden rok. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.
Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

Opłata za odkupienie

Zgodnie z Tabelą opłat

*poziom, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne w celu naliczenia i pobrania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie.

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu. Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z Subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza,
że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 4 lata

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj