Opis Subfunduszu

PKO Obligacji Samorządowych jest aktywnie zarządzany i lokuje środki uczestników przede wszystkim w obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Ich oprocentowanie jest wyższe niż w przypadku obligacji Skarbu Państwa, a wycena podlega niewielkim wahaniom dzięki relatywnie niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych co daje szansę na uzyskanie atrakcyjnych stóp zwrotu przy ograniczonej zmienności wyceny. Dodatkowo, subfundusz zawarł umowę z PKO Bankiem Polskim S.A., na mocy której bank udzielił gwarancji pokrycia kwot należnych Subfunduszowi z tytułu posiadanych obligacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), w razie braku ich płatności przez Emitenta, a także zobowiązał się do odkupienia części lub całości portfela obligacji JST na żądanie Subfunduszu. W przypadku braku możliwości wywiązania się kontrahenta ze swoich zobowiązań wobec Subfunduszu lub wypowiedzenia ww. umowy, istnieje ryzyko płynności wynikające z braku możliwości zbycia lokat przez Subfundusz, czego rezultatem może być w ostateczności zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa przez Subfundusz.

Informacje podstawowe

 

Kategoria SubfunduszuDłużny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Data pierwszej wyceny

13.08.2020 r.

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata (dopłata)

100 zł

Benchmark

 

Brak

Wskaźnik referencyjny

 

Brak

Opłata za nabycie

 
0,00% - 0,50% 
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za odkupienie

 
Brak 

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

 
1,00%
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za wynik

 

 

Brak
Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat. 

 

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 1 rok

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 1 roku.

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj