Opis subfunduszu

PKO Akcji Dywidendowych Globalny lokuje aktywa w wyselekcjonowanych funduszach zagranicznych, w tym w funduszach typu ETF inwestujących w akcje spółek giełdowych niemal z całego świata, które regularnie wypłacają dywidendę. Subfundusz może również bezpośredniego inwestować w akcje spółek tego typu. Dochody z otrzymywanych dywidend będą reinwestowane, zwiększając tym samym wartość aktywów subfunduszu.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuAkcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Benchmark

90% MSCI World High Dividend Yield USD+10% WIBID ON

Data pierwszej wyceny

19.05.2015

Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)2,50% (JU kat. A)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)2,50% (JU kat. A)
Opłaty za nabycieZgodnie z Tabelą opłat

 

Struktura aktywów

Dane dotyczace Struktury aktywów opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na dzień 30.04.2019 r.

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat lub więcej
Drukuj