Opis Subfunduszu

PKO Akcji Dywidendowych Globalny to Subfundusz inwestujący głównie w akcje międzynarodowych
firm, które regularnie wypłacają dywidendę. Dochody z otrzymywanych dywidend są reinwestowane,
zwiększając tym samym wartość aktywów Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

Informacje podstawowe

 

Kategoria SubfunduszuAkcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Data pierwszej wyceny

19.05.2015 r.

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata (dopłata)

100 zł

Benchmark

 

90% EURO STOXX Total Market Value Large Index EUR + 10% WIBID ON

Wskaźnik referencyjny

 

90% EURO STOXX Total Market Value Large Index EUR + 10% WIBID ON

Opłata za nabycie

 
0,00% - 1,50% 
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za odkupienie

 
Brak 

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

 
2,00%
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za wynik

 

20%

 

Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.

 

 

 

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat.

Przykładowa struktura akytwów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj