Opis subfunduszu

PKO Akcji Dywidendowych Globalny lokuje aktywa w wyselekcjonowanych funduszach zagranicznych, w tym w funduszach typu ETF inwestujących w akcje spółek giełdowych niemal z całego świata, które regularnie wypłacają dywidendę. Subfundusz może również bezpośrednio inwestować w akcje spółek tego typu. Dochody z otrzymywanych dywidend będą reinwestowane, zwiększając tym samym wartość aktywów subfunduszu.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuAkcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Benchmark

90% MSCI World High Dividend Yield USD+10% WIBID ON

Data pierwszej wyceny

19.05.2015

Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)2,50% (JU kat. A)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)2,50% (JU kat. A)
Opłaty za nabycieZgodnie z Tabelą opłat

Przykładowa struktura akytwów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat lub więcej

Powyższy profil ryzyka odpowiada aktualnemu profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Profil ryzyka i zysku może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj