Opis subfunduszu

PKO Akcji Dywidendowych Globalny to Subfundusz inwestujący głównie w akcje międzynarodowych
firm, które regularnie wpłacają dywidendę. Dochody z otrzymywanych dywidend są reinwestowane,
zwiększając tym samym wartość aktywów Subfunduszu. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuAkcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Benchmark90% EURO STOXX Total Market Value Large Index EUR + 10% WIBID ON
Data pierwszej wyceny

19.05.2015

Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)2,00% (JU kat. A)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)2,00% (JU kat. A)
Opłaty za nabycieZgodnie z Tabelą opłat

Przykładowa struktura akytwów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada aktualnemu profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Profil ryzyka i zysku może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat lub więcej

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj