Opis subfunduszu

PKO Akcji Plus inwestuje w spółki notowane na warszawskiej giełdzie, a także w selektywnie dobrane spółki zagraniczne o dużym potencjale wzrostu. Zarządzający szeroko analizują wszystkie rynki akcji, ze szczególnym naciskiem na sytuację makroekonomiczną poszczególnych krajów, uwzględniając przy tym wpływ zmian na rynku walutowym oraz na rynku długu. Każda inwestycja poprzedzona jest gruntowną analizą spółek wchodzących w skład portfela jak i oceną potencjału branży, w której przedsiębiorstwo działa. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

Informacje podstawowe
Kategoria subfunduszuAkcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Benchmark80% WIG + 10% MSCI World USD + 10% WIBID ON
Rating Analiz Online

 

r5.png

Data pierwszej wyceny30.05.2007
Maksymalna opłata stała za zarządzanie (w skali roku)2,00% (JU kat. A) 
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)

2,00% (JU kat. A)

Opłata za wynik

20% (JU kat. A) od wyniku Subfunduszu powyżej wynik wskaźnika referencyjnego. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.

Opłata za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat

Niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat.

 

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.06.2022 r. nastąpiło połączenie subfunduszu PKO Akcji Plus (subfundusz przejmujący) z subfunduszem PKO Akcji Nowa Europa (subfundusz przejmowany), wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty. Więcej informacji o połączeniu dostępnych jest tutaj.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem FunduszuPrezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj