Opis subfunduszu

Dnia 29.09.2023 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu PKO Akcji Plus na PKO Akcji Polskich Plus. 

PKO Akcji Polskich Plus inwestuje w spółki notowane na warszawskiej giełdzie, a także w selektywnie dobrane spółki zagraniczne o dużym potencjale wzrostu. Zarządzający szeroko analizują wszystkie rynki akcji, ze szczególnym naciskiem na sytuację makroekonomiczną poszczególnych krajów, uwzględniając przy tym wpływ zmian na rynku walutowym oraz na rynku długu. Każda inwestycja poprzedzona jest gruntowną analizą spółek wchodzących w skład portfela jak i oceną potencjału branży, w której przedsiębiorstwo działa. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

Informacje podstawowe

 

Kategoria SubfunduszuAkcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Data pierwszej wyceny

30.05.2007 r.

Rating Analiz Online

 

r5.png 
Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata (dopłata)

100 zł

Benchmark

 

80% WIG + 10% MSCI World USD + 10% WIBID ON

Wskaźnik referencyjny

 

80% WIG + 10% MSCI World USD + 10% WIBID ON

Opłata za nabycie

 
0,00% - 1,50% 
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za odkupienie

 
Brak 

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

 
2,00%
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za wynik

 

20%

 

Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.

 

 

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat

Niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat. 

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.06.2022 r. nastąpiło połączenie Subfunduszu PKO Akcji Polskich Plus (poprzednio PKO Akcji Plus) (Subfundusz przejmujący) z Subfunduszem PKO Akcji Nowa Europa (Subfundusz przejmowany), wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty. Więcej informacji o połączeniu dostępnych jest tutaj.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem FunduszuPrezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj