Opis subfunduszu

PKO Bursztynowy oferuje ekspozycję głównie na instrumenty dłużne (m.in. obligacje skarbowe
i korporacyjne). Jego spektrum inwestycyjne obejmuje także w niewielkim stopniu instrumenty udziałowe,
w szczególności akcje. Portfel subfunduszu oferuje możliwość korzystania z potencjału krajowego
i globalnego rynku finansowego. PKO Bursztynowy jest jednym z pięciu subfunduszy wydzielonych
w ramach PKO Portfele Inwestycyjne - sfio.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuFundusz funduszy
Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Data pierwszej wyceny

22.12.2017

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Wskaźnik referencyjny*

1%

Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)2,50% (JU kat. A i C)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)0,55% (JU kat. A i C)
Opłaty za nabycieZgodnie z Tabelą opłat
Opłata za odkupienieZgodnie z Tabelą opłat

*poziom, do którego porównuje się wyniki inwestycyjne w celu naliczenia i pobrania wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie.

 

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu. Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 1 rok

Powyższy profil ryzyka odpowiada aktualnemu profilowi ryzyka i zysku wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Profil ryzyka i zysku może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj