Opis Subfunduszu

PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny to Subfundusz akcyjny klasyfikowany jako tzw. light green, zgodnie z art. 8 Rozporządzenia SFDR. Inwestuje na całym świecie w spółki:
1) które działają proekologicznie i dzięki wytwarzanym produktom lub usługom minimalizują bezpośrednio lub pośrednio negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne,
2) których działalność ma pozytywny wpływ na społeczeństwo.
Spółki, w które inwestuje subfundusz działają w następujących branżach: energia odnawialna i alternatywna, technologia, transport, recycling i gospodarowanie odpadami, oczyszczanie wody i ścieków, ograniczanie emisji szkodliwych substancji, ochrona zdrowia, edukacja, użyteczność publiczna. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

Informacje podstawowe

 

Kategoria SubfunduszuAkcyjny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska, Świat
Data pierwszej wyceny

23.10.2019 r.

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata (dopłata)

100 zł

Benchmark

 

Brak

Wskaźnik referencyjny

 

Brak

Opłata za nabycie

 
0,00% - 1,50% 
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za odkupienie

 
Brak 

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

 
2,00%
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za wynik

 

 

Brak

Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.

 

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 5 lat

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 5 lat.

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj