Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) jest formą dobrowolnego, grupowego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru systemu emerytalnego.

Środki finansowe przekazywane są przez pracodawcę do zarządzania profesjonalnej instytucji finansowej. Istnieje również możliwość dokonywania dodatkowych, dobrowolnych wpłat przez pracownika. Dzięki PPE możesz rozpocząć oszczędzanie na emeryturę.

Ulga podatkowa - wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem PPE stanowią koszty uzyskania przychodu
Ulga ZUS – od składki podstawowej PPE pracodawca nie nalicza składek na ubezpieczenie społeczne
Dodatkowy aspekt motywacyjny/benefit dla pracowników
Wzmocnienie atrakcyjności i prestiżu pracodawcy w ocenie pracowników
Przewaga konkurencyjna na rynku pracodawców pozwalająca na stabilizację zatrudnienia

 

Dodatkowe oszczędności na przyszłą emeryturę finansowane przez pracodawcę
Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych - wypłata środków z PPE po  uzyskaniu uprawnień emerytalnych nie jest opodatkowana
Świadczenie objęte ulgą wobec ZUS
Korzystna zasada dziedziczenia – w przypadku śmierci uczestnika PPE wypłata na rzecz osób uprawnionych lub spadkobierców nie jest objęta podatkiem spadkowym
Środki zgromadzone w PPE zarządzane są przez profesjonalną instytucję finansową
Możliwość dokonywania dodatkowych, dobrowolnych wpłat przez  pracownika
Jak zarządzamy Pracowniczym Programem Emerytalnym?

 

 • Środki wpłacane do Pracowniczego Programu Emerytalnego inwestowane są w specjalnie utworzonych do tego celu subfunduszach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego.
 • Są to innowacyjne rozwiązania inwestycyjne, które wykorzystują model cyklu życia klienta.
 • Model ten polega na ciągłym dopasowywaniu optymalnego profilu inwestycyjnego do wieku oszczędzającego.
 • Strategie inwestycyjne subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego zdejmują z uczestnika ciężar dokonywania zmian w trakcie trwania inwestycji, automatycznie dostosowując skład portfela do jego wieku. 
  W miarę zbliżania się do daty przejścia uczestnika na emeryturę, portfele subfunduszy zawierają coraz więcej instrumentów o niższej zmienności, pozwalając na zabezpieczenie wypracowanych zysków z poprzednich lat.
 • Nazwy poszczególnych subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego zawierają orientacyjne daty zakończenia inwestycji (datę przejścia na emeryturę), które ułatwiają wybór właściwego rozwiązania emerytalnego.

 

 • W ramach ustaleń z pracodawcą możemy stworzyć dedykowane rozwiązania inwestycyjne PPE bazujące na naszej szerokiej ofercie funduszy inwestycyjnych.
Dlaczego warto wybrać PKO TFI?
 • Jesteśmy jednym z największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce.
 • Posiadamy 20-letnie doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych oraz wieloletnią praktykę w zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi.
 • Należymy do największej polskiej grupy finansowej PKO Banku Polskiego.
 • Zarządzamy ponad 26 mld aktywów dla ponad pół miliona klientów.
 • Doceniają nas niezależni eksperci, otrzymaliśmy liczne nagrody za wyniki inwestycyjne oraz jakość zarządzania, m.in.:

4 nagrody "Złoty Portfel gazety PARKIET"

Czołowe miejsca w rankingach IKZE oraz IKE

IKZE na 5 w rankingu IKE Analiz Online
IKE na 5 w rankingu IKE Analiz Online

5tka.png


Nagroda
"Byka i Niedźwiedzia gazety PARKIET

 

 

 9 funduszy inwestycyjnych PKO TFI
wysoko ocenionych (cztery i pięć gwiazdek) przez
Analizy Online

 

r5.png

Naszym celem jest zdjęcie z pracodawcy wszystkich możliwych obowiązków związanych z funkcjonowaniem PPE i ograniczenie jego zaangażowania w cały proces. PKO TFI oferuje pracodawcom kompleksową obsługę w zakresie tworzenia i prowadzenia PPE (w szczególności: przygotowanie dokumentacji, rejestracja programu w Komisji Nadzoru Finansowego, uruchomienie i administrowanie programu).

Pracodawcy, którzy powierzą nam zarządzanie PPE, otrzymają:

 • Wsparcie naszych ekspertów na każdym etapie tworzenia i funkcjonowania programu PPE.
 • Szkolenia, prezentacje, spotkania merytoryczne dla pracowników.
 • Dostęp do cyklicznych materiałów merytorycznych dot. m.in. wyników inwestycyjnych produktów wchodzących w skład PPE.

Pracownicy firm, dla których będziemy zarządzać PPE, otrzymają:

 • Dedykowaną infolinię dla uczestników PPE
 • Bieżący dostęp on-line umożlwiający monitoring wartości zgromadzonych środków w ramach PPE, sprawdzenie aktualnych wyników inwestycyjnych oraz historii wpłat.
 • Dostęp do cyklicznych materiałów merytorycznych dot. m.in. wyników inwestycyjnych produktów wchodzących w skład PPE.
Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.  

Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa ofertę w zakresie PPE

e-mail: ppe.tfi@pkotfi.pl

tel: + 48 22 358 56 40

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30-17:00

 

W przypadku pytań  dotyczących obecnie zarządzanych przez nas PPE oraz kwestii operacyjnych

zapraszamy do kontaktu z infolinią

e-mail: kontakt@pkotfi.pl

tel. +48 22 358 56 56

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-19:00

Zapraszamy do współpracy

Idea Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) pierwszy raz została zaprezentowana w lipcu 2016 roku przez Ministerstwo Rozwoju i stała się integralną częścią Programu Budowy Kapitału. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Podstawowym celem PPK będzie zwiększenie stopy oszczędności Polaków oraz zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia finansowego po osiągnięciu przez nich 60 roku życia.

Zgodnie z informacjami ze strony Ministerstwa Finansów PPK będą obsługiwane przez zarejestrowane w Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), które spełnią określone kryteria dotyczące między innymi wysokości kapitałów własnych, doświadczenia, czy oferty produktowej w zakresie udostępnienia Uczestnikom PPK funduszy zdefiniowanej daty, określanych również jako fundusze cyklu życia.

PKO TFI posiada w swojej ofercie fundusz cyklu życia – PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio.

 
Od kiedy zaczną obowiązywać PPK?

PPK.png

WAŻNE!!!
Z obowiązku uruchomienia PPK będą zwolnieni Pracodawcy udostępniający dla Pracowników na określonych warunkach Pracowniczy Program Emerytalny (PPE).

Co PPK oznaczają dla Pracodawcy i Pracowników?

 

zadaniadlapacodawcy.png

Obowiązek utworzenia – każde przedsiębiorstwo w kraju będzie zobowiązane do utworzenia PPK dla swoich Pracowników

 Składka - minimalna wysokość obowiązkowej składki Pracodawcy będzie wynosić 1,5% wynagrodzenia brutto Pracownika. Dodatkowa składka ze strony pracodawcy będzie mogła wynieść do 2,5%

Ulga ZUS - składka podstawowa do PPK jest elementem wynagrodzenia, od którego nie będą naliczane składki na ubezpieczenie społeczne 

Ulga w podatku - koszty prowadzenia PPK stanowić będą koszty uzyskania przychodu 

 zadaniadlapracownika.png

Dobrowolność uczestnictwa – automatyczny zapis do PPK Pracownika przez Pracodawcę z możliwością odstąpienia od uczestnictwa w PPK

 Składka - minimalna wysokość obowiązkowej składki ma wynosić 2% wynagrodzenia brutto Pracownika. Dodatkowa składka ze strony pracownika będzie mogła wynieść do 2%

Wypłata środków - możliwa jednorazowa wypłata do 25% środków po osiągnięciu wieku 60 lat. Reszta wypłacana w kolejnych latach w formie renty terminowej

Ulga w podatku - zwolnienie zgromadzonych środków z podatku od zysków kapitałowych

Dziedziczenie - środki zgromadzone w PPK będą podlegać dziedziczeniu i nie będą objęte podatkiem spadkowym

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.  

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania dotyczące PPK.

tel: + 48 22 358 56 40

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30-17:00

Drukuj