Pracowniczy Plan Kapitałowy to powszechny, dobrowolny dla pracowników ale obowiązkowy dla pracodawców system długoterminowego oszczędzania. Podstawowym celem PPK będzie zwiększenie stopy oszczędności Polaków oraz zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia finansowego po osiągnięciu przez nich 60 roku życia.

Co PPK oznacza dla pracodawcy?

W związku z prowadzeniem PPK na pracodawcę zostaną nałożone nowe obowiązki administracyjne oraz informacyjne:

 • podpisanie umowy o zarządzanie PPK
 • podpisanie w imieniu i na rzecz pracowników umów o prowadzenie PPK
 • terminowe naliczanie składek podstawowych i dodatkowych
 • archiwizowanie dokumentacji związanej z PPK
Od kiedy PPK będą obowiązywać w firmach?

Terminy obowiązywania przepisów dla poszczególnych przedsiębiorców będą uzależnione od liczby osób zatrudnionych:

PPK-plan-wejścia-bt.png

Zapisy ustawy o PPK dopuszczają zwolnienie niektórych pracodawców z obowiązku tworzenia PPK. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy:

 • będą prowadzić PPE na dzień wejścia w życie obowiązku stosowania przepisów ustawy o PPK: ze składką 3,5% i partycypacją na poziomie 25% osób zatrudnionych
 • są mikroprzedsiębiorcami (zatrudnienie do 9 pracowników) i wszyscy zatrudnieni pracownicy odmówią udziału w PPK
Jakie korzyści i obowiązki będą związane z uczestnictwem w PPK?

dla pracodawcy

dla pracownika

prezes ppk.png 

 • Ulga ZUS - wpłata podstawowa do PPK jest elementem wynagrodzenia, od którego nie będą naliczane składki na ubezpieczenie społeczne

 • Obowiązek utworzenia – każde przedsiębiorstwo w kraju będzie zobowiązane do utworzenia PPK dla swoich pracowników

 • Wpłata - minimalna wysokość obowiązkowej składki pracodawcy będzie wynosić 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.

 • Dodatkowa wpłata ze strony pracodawcy będzie mogła wynieść do 2,5%

 • Ulga w podatku - koszty prowadzenia PPK stanowić będą koszty uzyskania przychodu

 

 

 

 

pracownik ppk.png
 • Dodatkowa wpłata ze strony pracownika będzie mogła wynieść do 2%

 • Dobrowolność uczestnictwa
  – automatyczny zapis do PPK pracownika przez pracodawcę
  z możliwością odstąpienia od uczestnictwa w PPK
 • Wpłata - minimalna wysokość obowiązkowej składki ma wynosić 2% wynagrodzenia brutto pracownika

 • Wypłata środków - możliwa jednorazowa wypłata do 25% środków po osiągnięciu wieku
  60 lat. Pozostała część wypłacana
  w kolejnych latach w formie renty terminowej

 • Ulga w podatku - zwolnienie zgromadzonych środków
  z podatku od zysków kapitałowych

 • Dziedziczenie - środki zgromadzone w PPK będą podlegać dziedziczeniu i nie będą objęte podatkiem spadkowym 
Jak bedą inwestowane środki w PPK?

Podmiotami obsługującymi PPK zgodnie z zapisami ustawy mogą być wyłącznie: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), Pracownicze Towarzystwa Emerytalne oraz Zakłady Ubezpieczeń, posiadające odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, odpowiedni kapitał zakładowy oraz fundusz inwestycyjny oparty na modelu cyklu życia (life cycle) w ofercie. PKO TFI zarządza takim funduszem inwestycyjnym od ponad 6 lat.

Wpłaty dokonywane na PPK będą inwestowane w fundusze inwestycyjne oparte na modelu cyklu życia, który automatycznie dostosowuje strukturę zainwestowanego kapitału do wieku uczestnika PPK. Skład portfela inwestycyjnego tych produktów będzie się zmieniał tak, aby wraz ze upływem okresu jaki pozostaje pracownikowi do emerytury, zmniejszać procentowy udział akcji w portfelu. Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć szanse na osiąganie zadowalających stóp zwrotu i ograniczyć poziom ryzyka inwestycyjnego.

Kiedy uczestnik może wypłacić środki z PPK?

Wypłata środków zgromadzonych w PPK będzie mogła być zrealizowana, gdy uczestnik planu osiągnie 60 rok życia, w formie:

 • jednorazowej wypłaty 25% zgromadzonych środków - bezpośrednio na rachunek bankowy
 • ratalnej wypłaty 75% zgromadzonych środków w co najmniej 120 ratach

Wcześniejsza wypłata będzie możliwa w przypadku:

 • zakupu mieszkania/budowy domu na kredyt (do 100% wartości wkładu własnego), z obowiązkiem późniejszego zwrotu
 • poważnego zachorowania uczestnika programu, jego małżonka lub dziecka (do 25% wartości środków) bez konieczności zwrotu
Nasi eksperci w zespole PPK/PPE

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami

                tel: +48 22 358 56 56                                                e-mail: ppk.kontakt@pkotfi.pl

Przydatne materiały

 

 • PPK - Prosto i przejrzyście

film udostępniony dzięki uprzejmości IZFiA.

 

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) jest formą dobrowolnego, grupowego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru systemu emerytalnego. Środki finansowe przekazywane są przez pracodawcę do zarządzania profesjonalnej instytucji finansowej. Istnieje również możliwość dokonywania dodatkowych, dobrowolnych wpłat przez pracownika. Dzięki PPE możesz rozpocząć oszczędzanie na emeryturę.

 

Jakie będą korzyści z uczestnictwa w PPE?

Korzyści dla pracodawcy

Korzyści dla pracownika

prezes ppk.png 

 

 • Ulga podatkowa - wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem PPE stanowią koszty uzyskania przychodu

 • Ulga ZUS – od składki podstawowej PPE pracodawca nie nalicza składek na ubezpieczenie społeczne

 • Dodatkowy aspekt motywacyjny - benefit dla pracowników

 • Prestiż pracodawcy - wzmocnienie atrakcyjności w ocenie pracowników i rynku pracy

 • Przewaga konkurencyjna na rynku pracodawców pozwalająca na stabilizację zatrudnienia 

 

 

 

 

pracownik ppk.png

 

 • Dodatkowe oszczędności na przyszłą emeryturę finansowane przez pracodawcę

 • Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych - wypłata środków z PPE po uzyskaniu uprawnień emerytalnych nie jest opodatkowana

 • Świadczenie objęte ulgą wobec ZUS

 • Korzystna zasada dziedziczenia – wypłata na rzecz osób uprawnionych lub spadkobierców nie jest objęta podatkiem spadkowym

 • Środki zgromadzone w PPE zarządzane są przez profesjonalną instytucję finansową

 • Możliwość dokonywania
 • dodatkowych wpłat przez  pracownika
Jak zarządzamy Pracowniczym Programem Emerytalnym?

 

 • Środki wpłacane do Pracowniczego Programu Emerytalnego inwestowane są w specjalnie utworzonych do tego celu subfunduszach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego.
 • Są to innowacyjne rozwiązania inwestycyjne, które wykorzystują model cyklu życia klienta.
 • Model ten polega na ciągłym dopasowywaniu optymalnego profilu inwestycyjnego do wieku oszczędzającego.
 • Strategie inwestycyjne subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego zdejmują z uczestnika ciężar dokonywania zmian w trakcie trwania inwestycji, automatycznie dostosowując skład portfela do jego wieku. 
  W miarę zbliżania się do daty przejścia uczestnika na emeryturę, portfele subfunduszy zawierają coraz więcej instrumentów o niższej zmienności, pozwalając na zabezpieczenie wypracowanych zysków z poprzednich lat.
 • Nazwy poszczególnych subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego zawierają orientacyjne daty zakończenia inwestycji (datę przejścia na emeryturę), które ułatwiają wybór właściwego rozwiązania emerytalnego.

 

 • W ramach ustaleń z pracodawcą możemy stworzyć dedykowane rozwiązania inwestycyjne PPE bazujące na naszej szerokiej ofercie funduszy inwestycyjnych.
Dlaczego warto wybrać PKO TFI?
 • Jesteśmy jednym z największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce.
 • Posiadamy 20-letnie doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych oraz wieloletnią praktykę w zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi.
 • Należymy do największej polskiej grupy finansowej PKO Banku Polskiego.
 • Zarządzamy ponad 26 mld aktywów dla ponad pół miliona klientów.
 • Doceniają nas niezależni eksperci, otrzymaliśmy liczne nagrody za wyniki inwestycyjne oraz jakość zarządzania, m.in.:

4 nagrody "Złoty Portfel gazety PARKIET"

Czołowe miejsca w rankingach IKZE oraz IKE

IKZE na 5 w rankingu IKE Analiz Online
IKE na 5 w rankingu IKE Analiz Online

5tka.png


Nagroda
"Byka i Niedźwiedzia gazety PARKIET

 

 

 9 funduszy inwestycyjnych PKO TFI
wysoko ocenionych (cztery i pięć gwiazdek) przez
Analizy Online

 

r5.png

Naszym celem jest zdjęcie z pracodawcy wszystkich możliwych obowiązków związanych z funkcjonowaniem PPE i ograniczenie jego zaangażowania w cały proces. PKO TFI oferuje pracodawcom kompleksową obsługę w zakresie tworzenia i prowadzenia PPE (w szczególności: przygotowanie dokumentacji, rejestracja programu w Komisji Nadzoru Finansowego, uruchomienie i administrowanie programu).

Pracodawcy, którzy powierzą nam zarządzanie PPE, otrzymają:

 • Wsparcie naszych ekspertów na każdym etapie tworzenia i funkcjonowania programu PPE.
 • Szkolenia, prezentacje, spotkania merytoryczne dla pracowników.
 • Dostęp do cyklicznych materiałów merytorycznych dot. m.in. wyników inwestycyjnych produktów wchodzących w skład PPE.

Pracownicy firm, dla których będziemy zarządzać PPE, otrzymają:

 • Dedykowaną infolinię dla uczestników PPE
 • Bieżący dostęp on-line umożlwiający monitoring wartości zgromadzonych środków w ramach PPE, sprawdzenie aktualnych wyników inwestycyjnych oraz historii wpłat.
 • Dostęp do cyklicznych materiałów merytorycznych dot. m.in. wyników inwestycyjnych produktów wchodzących w skład PPE.
Nasi eksperci w zespole PPK/PPE

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami

                tel: +48 22 358 56 56                                                e-mail: ppk.kontakt@pkotfi.pl

PPE - Przyjazne Powiększanie Emerytury

PPE można w najprostszy sposób zdefiniować jako przyjazne powiększanie emerytury. Zgromadzenie dodatkowego kapitału na przyszłe świadczenia emerytalne - właśnie o to chodzi w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego.

Zapraszamy do przeczytania artykułu

Dla pracownika podwyżka, dla przedsiębiorcy niskie koszty

Przedsiębiorcy nadal szukają alternatywnych sposobów na zatrzymanie pracowników. Taką formą może być inteligentna podwyżka – czyli uruchomienie dla pracowników pracowniczego programu emerytalnego (PPE).

Zapraszamy do przeczytania artykułu

PPE, czyli bonus, który zatrzyma pracowników

Pracownicze Programy Emerytalne to znakomity instrument, który zwiększa atrakcyjność firmy na rynku pracy. Co istotne, z przywilejów PPE korzysta nie tylko pracownik, ale także pracodawca – przekonuje Łukasz Kwiecień, Wiceprezes Zarządu PKO TFI.

Zapraszamy do przeczytania artykułu
Drukuj