Zapytaj o PPK

Formularz kontaktowy PPK dla Pracodawców. Jeżeli potrzebujesz uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i prowadzenia PPK zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasi eksperci skontaktują się z Tobą i udzielą szczegółowych odpowiedzi na wszystkie pytania związane z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiebiorstwach.

 • jestem uprawniony/-a do przekazania PKO Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. (PKO TFI) danych osobowych osób wskazanych przeze mnie w powyższym formularzu kontaktowym, przekazałem tym osobom informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PKO TFI, a także sam się z nimi zapoznałem.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Administrator”) z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa,
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@pkotfi.pl, telefon +48 22 358 56 00 lub pisemnie na adres pocztowy administratora danych.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiednio:
  a) udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na zapytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz przekazywania informacji handlowych związanych z tematem zapytania, w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”).
  b) realizowania prawnie uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, za które administrator uznaje: przedstawienie oferty współpracy w zakresie obsługi pracowniczych programów emerytalnych, prowadzonych w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składki podstawowej i składki dodatkowej pracowników do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo i/lub pracowniczych planów kapitałowych prowadzonych w formie umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
  4. Dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe na rzecz funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa, biegli rewidenci w związku z audytem. Jednocześnie informujemy, iż Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: niezbędny do udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na zapytania lub przedstawienia oferty współpracy w zakresie obsługi pracowniczych planów kapitałowych prowadzonych w formie umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.
  8. Ma Pani/Pan możliwość wycofania zgody, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  10. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na zapytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz przedstawienia oferty współpracy w zakresie obsługi pracowniczych planów kapitałowych prowadzonych w formie umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, i brak ich podania uniemożliwi przedstawienie oferty i zawarcie umowy.