Linia przerywana na wykresie prezentuje wyniki Subfunduszu sprzed zmiany polityki inwestycyjnej, jaka miała miejsce w dniu 25.02.2023 r. Więcej informacji o zmianie polityki inwestycyjnej tutaj

Opis Subfunduszu

Dnia 25.02.2023 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu na PKO Dynamicznej Alokacji. Od tego dnia stosowana jest przez Subfundusz poniższa polityka inwestycyjna.

PKO Dynamicznej Alokacji jest subfunduszem zarządzanym aktywnie. Realizuje on strategię aktywnej alokacji. Oznacza to, że w zależności od oceny bieżącej sytuacji rynkowej i ekonomicznej oraz w ramach obowiązujących limitów inwestycyjnych, Zarządzający zmienia poziom zaangażowania w poszczególne klasy aktywów takie jak obligacje czy akcje. W pozycji neutralnej portfel Subfunduszu będzie przyjmował ekspozycję wyłącznie na instrumenty dłużne charakteryzujące się niskim ryzykiem inwestycyjnym, np. obligacje Skarbu Państwa, a także selektywnie dobrane obligacje korporacyjne spółek o stabilnej kondycji finansowej. Pozycję neutralną należy rozumieć jako pozycję bazową, którą przyjmuje zarządzający portfelem Subfunduszu, gdy nie widzi korzyści wynikających z przyjęcia ekspozycji na instrumenty o większym ryzyku inwestycyjnym, np. akcje.

Maksymalny poziom instrumentów udziałowych (głównie akcji) w portfelu Subfunduszu wynosi do 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Informacje podstawowe

 

Kategoria SubfunduszuAktywnej alokacji
Zakres geograficzny inwestycjiPolska, Świat
Data pierwszej wyceny

23.01.1998 r.

Rating Analiz Online

r4.png

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata (dopłata)

100 zł

Benchmark

 

Brak

Wskaźnik referencyjny

 

Brak

Opłata za nabycie

 
0,00% - 1,50% 
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za odkupienie

 
Brak 

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

 
2,00%
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za wynik

 

 

Brak

Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.

 

 

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 3 lata

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 3 lat.

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

 

Uprzejmie informujemy, że w ostatnich 12 miesiącach Subfundusz przeszedł istotne zmiany:

  • w dniu 16.09.2022 r. nastąpiło połączenie Subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu (subfundusz przejmujący) z Subfunduszem PKO Zrównoważony (subfundusz przejmowany), wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty. Więcej informacji o połączeniu dostępnych jest tutaj
  • w dniu 25.02.2023 r. nastąpiły zmiany w nazwie i polityce inwestycyjnej subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu, wydzielonego w ramach PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty. Od wskazanego dnia Subfundusz przyjął nazwę PKO Dynamicznej Alokacji. Więcej informacji o dokonanych zmianach dostępnych jest tutaj.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj