Linia przerywana na wykresie prezentuje wyniki Subfunduszu sprzed zmiany polityki inwestycyjnej, jaka miała miejsce w dniu 25.02.2023 r. Więcej informacji o zmianie polityki inwestycyjnej tutaj

Opis subfunduszu

Dnia 25.02.2023 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu na PKO Dynamicznej Alokacji. Od tego dnia stosowana jest przez Subfundusz poniższa polityka inwestycyjna.

PKO Dynamicznej Alokacji jest subfunduszem zarządzanym aktywnie. Realizuje on strategię aktywnej alokacji. Oznacza to, że w zależności od oceny bieżącej sytuacji rynkowej i ekonomicznej oraz w ramach obowiązujących limitów inwestycyjnych, Zarządzający zmienia poziom zaangażowania w poszczególne klasy aktywów takie jak obligacje czy akcje. W pozycji neutralnej portfel Subfunduszu będzie przyjmował ekspozycję wyłącznie na instrumenty dłużne charakteryzujące się niskim ryzykiem inwestycyjnym, np. obligacje Skarbu Państwa, a także selektywnie dobrane obligacje korporacyjne spółek o stabilnej kondycji finansowej. Pozycję neutralną należy rozumieć jako pozycję bazową, którą przyjmuje zarządzający portfelem Subfunduszu, gdy nie widzi korzyści wynikających z przyjęcia ekspozycji na instrumenty o większym ryzyku inwestycyjnym, np. akcje.

Maksymalny poziom instrumentów udziałowych (głównie akcji) w portfelu Subfunduszu wynosi do 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuAktywnej alokacji
Zakres geograficzny inwestycjiPolska, Świat
Benchmark

Brak

Rating Analiz Online

r4.png

Data pierwszej wyceny

23.01.1998

Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)2,00% (JU kat. A)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku)2,00% (JU kat. A)
Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

 

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 3 lata

Uprzejmie informujemy, że w ostatnich 12 miesiącach Subfundusz przeszedł istotne zmiany:

  • w dniu 16.09.2022 r. nastąpiło połączenie Subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu (subfundusz przejmujący) z Subfunduszem PKO Zrównoważony (subfundusz przejmowany), wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty. Więcej informacji o połączeniu dostępnych jest tutaj
  • w dniu 25.02.2023 r. nastąpiły zmiany w nazwie i polityce inwestycyjnej subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu, wydzielonego w ramach PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty. Od wskazanego dnia Subfundusz przyjął nazwę PKO Dynamicznej Alokacji. Więcej informacji o dokonanych zmianach dostępnych jest tutaj.

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj