Opis subfunduszu

PKO Obligacji Długoterminowych jest zarządzany aktywnie i inwestuje swoje aktywa w instrumenty dłużne, w szczególności w polskie obligacje. Ponadto subfundusz może również inwestować w papiery dłużne innych krajów OECD. Każda taka inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju emitenta. Pozostałą część aktywów funduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne. Zakup obligacji korporacyjnych poprzedzony jest wielostopniową i szczegółowa analizą przedsiębiorstwa oraz otoczenia mikro i makroekonomicznego w jakim dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. Celem zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym i/lub ryzykiem stopy procentowej, zarządzający ma możliwość wykorzystywania instrumentów pochodnych.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuInstrumentów dłużnych
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Benchmark

100% ICE BofA Poland Government Index (G0PL)

Rating Analiz Online

r4.png

Data pierwszej wyceny

13.12.2005

Maksymalna opłata stała za zarządzanie (w skali roku)1,70% (JU kat. A)
Pobierana opłata stała za zarządzanie (w skali roku)0,75% (JU kat. A)
Opłata za wynik

20% (JU kat. A) od wyniku Subfunduszu powyżej wynik wskaźnika referencyjnego. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.

Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 3 lata

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.09.2022 r. nastąpiło połączenie subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych (subfundusz przejmujący) z subfunduszem PKO Papierów Dłużnych Plus (subfundusz przejmowany), wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty. Więcej informacji o połączeniu dostępnych jest tutaj.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj