Opis Subfunduszu

Dnia 29.09.2023 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych na PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy.

PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy jest zarządzany aktywnie i inwestuje swoje aktywa w instrumenty dłużne, w szczególności w polskie obligacje. Ponadto subfundusz może również inwestować w papiery dłużne innych krajów OECD. Każda taka inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju emitenta. Pozostałą część aktywów subfunduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne. Zakup obligacji korporacyjnych poprzedzony jest wielostopniową i szczegółowa analizą przedsiębiorstwa oraz otoczenia mikro i makroekonomicznego w jakim dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. Celem zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym i/lub ryzykiem stopy procentowej, zarządzający ma możliwość wykorzystywania instrumentów pochodnych.

Informacje podstawowe

 

Kategoria SubfunduszuInstrumentów dłużnych
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Data pierwszej wyceny

13.12.2005

Rating Analiz Online

r3.png

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata (dopłata)

100 zł

Benchmark

 

100% Treasury BondSpot Poland Index

Wskaźnik referencyjny

 

100% Treasury BondSpot Poland Index

Opłata za nabycie

 
0,00% - 0,50% 
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za odkupienie

 
Brak 

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

 
1,00%
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za wynik

 

20%

 
Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat. 

 

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 3 lata

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 3 lat.

 

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.09.2022 r. nastąpiło połączenie subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Długoterminowych) (subfundusz przejmujący) z subfunduszem PKO Papierów Dłużnych Plus (subfundusz przejmowany), wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty. Więcej informacji o połączeniu dostępnych jest tutaj.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj