Wszystkie podmioty zatrudniające (pracodawcy), które prowadzą Pracownicze Plany Kapitałowe („PPK”), mają obowiązek, co 4 lata, dokonać tzw. autozapisu, czyli ponownego zapisu do PPK wszystkich osób zatrudnionych (pracowników), w wieku 18-54 lata, które złożyły wcześniej deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Termin autozapisu jest taki sam dla wszystkich podmiotów zatrudniających, niezależnie od tego, kiedy została zawarta umowa o zarządzanie PPK.

NA CZYM POLEGA AUTOZAPIS?

Autozapis PPK_1.png

 

Na zawarciu umowy o prowadzenie PPK, w imieniu i na rzecz tych pracowników, którzy złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przed przystąpieniem do programu, a następnie rozpoczęciu naliczania i odprowadzania wpłat do PPK za te osoby.

Autozapis PPK_2.png

 

Na wznowieniu wpłat do PPK za uczestników PPK, którzy złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK po zgłoszeniu ich do programu (dla których wcześniej została zawarta umowa o prowadzenie PPK).

Pamiętaj!  Wszystkie deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożone do dnia 28 lutego 2023 r. tracą swoją ważność w tym dniu.

Dowiedz się więcej o PPK

1. Kto zostanie objęty autozapisem?
2. Kiedy przestaną obowiązywać rezygnacje złożone przez osoby zatrudnione?
3. Jakie obowiązki ma podmiot zatrudniający w związku z autozapisem? W jakich terminach musi je wypełnić?
4. Czy osoby zatrudnione, które złożyły deklarację rezygnacji i ukończyły 55 rok życia, również zostaną objęte autozapisem?
5. W jakich terminach powinna zostać zawarta umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, które nie złożą ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK?
7. Kiedy podmiot zatrudniający może przekazać wpłaty do instytucji finansowej za osoby, które zostaną objęte autozapisem?
9. Jak powinien postąpić podmiot zatrudniający, kiedy otrzyma od osoby zatrudnionej deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK np. 30 marca 2023, a już wypłacił mu wynagrodzenie tj. przed 30 marca 2023 roku?
10. W jakiej formie podmiot zatrudniający ma przekazać osobom zatrudnionym informacje o autozapisie?
11. Czy w przypadku osoby zatrudnionej, która nie złoży podmiotowi zatrudniającemu ponownie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK podmiot zatrudniający powinien w jej imieniu zawrzeć umowę o prowadzenie PPK przed 1 kwietnia?
12. Przypadek rezygnacji z PPK
13. Czy autozapis w 2023 roku dotyczy wszystkich podmiotów zatrudniających, czy tylko tych, które przystąpiły do PPK w 2019 roku?
14. Czy osoba zatrudniona może wpisać na deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK datę wcześniejszą niż 1 marca 2023 roku?
15. Czy osoby zatrudnione mogą składać deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w innej formie niż pisemna?
17. Autozapis a umowa zlecenie
18. Autozapis - czy konieczny jest ponowny wybór instytucji finansowej?
19. Kiedy należy obliczyć i pobrać wpłatę na PPK, w przypadku osób które mają wypłacane wynagrodzenie z góry 1 marca 2023 roku?
20. Autozapis w PPK a ponowne zatrudnienie
Informacja o ryzykach związanych z inwestowaniem w fundusze

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj