Linia przerywana na wykresie prezentuje wyniki Subfunduszu sprzed 25.08.2023 r., tj. sprzed dnia, od którego Subfundusz promuje aspekt środowiskowy lub społeczny w rozumieniu art. 8 Rozporządzenia SFDR.

Opis Subfunduszu

PKO Obligacji Globalny to subfundusz dłużny klasyfikowany jako tzw. light green, zgodnie z art. 8 Rozporządzenia SFDR. Jest on innowacyjnym rozwiązaniem inwestycyjnym, które łączy możliwość długoterminowego wzrostu inwestycji w obligacje z zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dokonując inwestycji w różnorodne instrumenty dłużne, takie jak zielone obligacje, obligacje społeczne i zrównoważone, subfundusz wspiera projekty skierowane na ochronę środowiska naturalnego, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz promowanie społeczeństwa równych szans.

W portfelu subfunduszu mogą znajdować się między innymi instrumenty finansujące przedsięwzięcia takie jak rozwój energii odnawialnej, zrównoważony transport, ochrona zasobów wodnych i wiele innych aspektów środowiskowych lub społecznych. Dążąc do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat Ziemi, fundusz wspiera również przedsiębiorstwa, które aktywnie pracują nad ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i zwiększeniem efektywności swoich zasobów. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

 

Informacje podstawowe

 

Kategoria SubfunduszuDłużny
Zakres geograficzny inwestycjiGlobalny
Data pierwszej wyceny

23.10.2019

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata (dopłata)

100 zł

Benchmark

 

Brak

Wskaźnik referencyjny

 

Brak 

Opłata za nabycie

 
0,00% - 0,50% 
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za odkupienie

 
Brak 

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

 
1,15%
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za wynik

 

 

Brak
Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat. 

 

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 3 lata

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 3 lat.

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj