Opis subfunduszu

PKO Obligacji Skarbowych inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Rolą zarządzających jest poszukiwanie dla tego subfunduszu okazji inwestycyjnych zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym z perspektywą osiągania wyższych stóp zwrotu niż z depozytów bankowych.

 

Informacje podstawowe
Kategoria funduszuDłużne
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Benchmark

Brak

Rating Analiz Online

r3.png

Data pierwszej wyceny

27.02.2001

Maksymalna opłata stała za zarządzanie (w skali roku) 0,80% (JU kat. A)
Pobierana opłata stała za zarządzanie (w skali roku)0,55% (JU kat. A)
Opłata za wynik

20% (JU kat. A) od wyniku Subfunduszu powyżej wynik wskaźnika referencyjnego. Szczegóły dostępne w prospekcie informacyjnym.

Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

 

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 1 rok

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.03.2022 r. nastąpiło połączenie subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych (subfundusz przejmujący) wydzielonego w ramach PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego z funduszem PKO Obligacji Skarbowych Plus - fundusz inwestycyjny otwarty (fundusz przejmowany). Więcej informacji dostępnych jest tutaj

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj