Linia przerywana na wykresie prezentuje wyniki Subfunduszu sprzed zmiany polityki inwestycyjnej, jaka miała miejsce w dniu 15.07.2021 r.

Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Opis subfunduszu

Dnia 15.10.2021 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu PKO Obligacji Rynku Polskiego na PKO Obligacji Samorządowych II. Poniższa polityka inwestycyjna jest stosowana przez Subfundusz od dnia 15.07.2021 r.

PKO Obligacji Samorządowych II jest zarządzany aktywnie i lokuje środki uczestników w instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne, w tym przede wszystkim w obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, które są instrumentem finansowym stosunkowo trudno dostępnym dla inwestorów indywidualnych. Ich oprocentowanie jest wyższe niż w przypadku obligacji Skarbu Państwa, a wycena podlega niewielkim wahaniom dzięki relatywnie niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych w Polsce. To, oraz wykorzystanie instrumentów i rozwiązań dodatkowo ograniczających zmienność wyceny obligacji w portfelu subfunduszu, daje szansę na uzyskanie atrakcyjnych stóp zwrotu przy ograniczonej zmienności wyceny jednostki uczestnictwa subfunduszu.
Dodatkowo, Subfundusz zawarł umowę z PKO Bankiem Polskim, na mocy której bank udzielił gwarancji pokrycia kwot należnych Subfunduszowi z tytułu posiadanych obligacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), w razie braku ich płatności przez Emitenta, a także zobowiązał się do odkupienia części lub całości portfela obligacji JST na żądanie Subfunduszu. W przypadku braku możliwości wywiązania się kontrahenta ze swoich zobowiązań wobec Subfunduszu lub wypowiedzenia ww. umowy, istnieje ryzyko płynności wynikające z braku możliwości zbycia lokat przez Subfundusz, czego rezultatem może być w ostateczności zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa przez Subfundusz.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Prospektem informacyjnym PKO Parasolowy – fio.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszudłużny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Benchmark

Brak

Data pierwszej wyceny23.10.2019
Maksymalna opłata za zarządzanie (w skali roku)1,0% (JU kat. A)
Pobierana opłata za zarządzanie (w skali roku) 0,90% (JU kat. A)
Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

Przykładowa struktura aktywów

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 1 rok

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem FunduszuPrezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj