Linia przerywana na wykresie prezentuje wyniki Subfunduszu sprzed zmiany polityki inwestycyjnej, jaka miała miejsce w dniu 15.07.2021 r.

Przedstawione dane odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.

Opis Subfunduszu

Dnia 15.10.2021 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu PKO Obligacji Rynku Polskiego na PKO Obligacji Samorządowych II. Poniższa polityka inwestycyjna jest stosowana przez Subfundusz od dnia 15.07.2021 r.

PKO Obligacji Samorządowych II jest zarządzany aktywnie i lokuje środki uczestników w instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne, w tym przede wszystkim w obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, które są instrumentem finansowym stosunkowo trudno dostępnym dla inwestorów indywidualnych. Ich oprocentowanie jest wyższe niż w przypadku obligacji Skarbu Państwa, a wycena podlega niewielkim wahaniom dzięki relatywnie niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych w Polsce. To, oraz wykorzystanie instrumentów i rozwiązań dodatkowo ograniczających zmienność wyceny obligacji w portfelu subfunduszu, daje szansę na uzyskanie atrakcyjnych stóp zwrotu przy ograniczonej zmienności wyceny jednostki uczestnictwa subfunduszu.
Dodatkowo, Subfundusz zawarł umowę z PKO Bankiem Polskim, na mocy której bank udzielił gwarancji pokrycia kwot należnych Subfunduszowi z tytułu posiadanych obligacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), w razie braku ich płatności przez Emitenta, a także zobowiązał się do odkupienia części lub całości portfela obligacji JST na żądanie Subfunduszu. W przypadku braku możliwości wywiązania się kontrahenta ze swoich zobowiązań wobec Subfunduszu lub wypowiedzenia ww. umowy, istnieje ryzyko płynności wynikające z braku możliwości zbycia lokat przez Subfundusz, czego rezultatem może być w ostateczności zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa przez Subfundusz.
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Prospektem informacyjnym PKO Parasolowy – fio.

Informacje podstawowe

 

Kategoria SubfunduszuDłużny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Data pierwszej wyceny

23.10.2019

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata (dopłata)

100 zł

Benchmark

 

Brak

Wskaźnik referencyjny

 

Brak

Opłata za nabycie

 
0,00% - 0,50% 
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za odkupienie

 
Brak 

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

 
1,00%
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za wynik

 

 

Brak
Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat.

 

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 1 rok

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 1 roku.

Przykładowa struktura aktywów

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem FunduszuPrezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj