Opis subfunduszu

PKO Obligacji Rynku Polskiego to subfundusz realizujący tzw. indeksową politykę inwestycyjną poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Treasury BondSpot Poland. Podstawowym składnikiem lokat portfela subfunduszu są instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz może również zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.

Informacje podstawowe
Kategoria funduszudłużny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland

Data pierwszej wyceny23.10.2019
Wynagrodzenie za zarządzanie (w skali roku)maks. 1,0%
Opłaty za nabycie

Zgodnie z Tabelą opłat

Modelowa struktura aktywów:

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko
Rekomendowany minimalny czas inwestycji 2 lata

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KIID. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj