Opis Subfunduszu

Dnia 29.09.2023 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych na PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy.

PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Rolą zarządzających jest poszukiwanie dla tego subfunduszu okazji inwestycyjnych zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym z perspektywą osiągania wyższych stóp zwrotu niż z depozytów bankowych.

 

Informacje podstawowe
Kategoria SubfunduszuDłużny
Zakres geograficzny inwestycjiPolska
Data pierwszej wyceny

27.02.2001

Rating Analiz Online

r3.png

Minimalna pierwsza wpłata

100 zł

Minimalna kolejna wpłata (dopłata)

100 zł

Benchmark

60% GPWB-BWZ + 40% GPWB-B1Y3Y

Wskaźnik referencyjny

60% GPWB-BWZ + 40% GPWB-B1Y3Y

Opłata za nabycie

0,00% - 0,50% 
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za odkupienie

Brak 

Opłata za zarządzanie (w skali roku)

0,75%
(Jednostki uczestnictwa kat. A) 

Opłata za wynik

20%

Szczegółowa charakterystyka różnych kategorii jednostek uczestnictwa i zestawienie opłat znajduje się w Tabeli Opłat. 

 

Ogólny wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko

Powyższy ogólny wskaźnik ryzyka odpowiada informacjom zawartym w KID, które są aktualne dla każdego z subfunduszy na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Najniższy ogólny wskaźnik ryzyka (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Ogólny wskaźnik ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom.

Rekomendowany minimalny czas inwestycji 1 rok

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 1 roku.

Przykładowa struktura aktywów

Aktualną strukturę aktywów prezentujemy w karcie funduszu Szczegółowy skład portfela funduszu prezentujemy tutaj 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.03.2022 r. nastąpiło połączenie subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (poprzednio PKO Obligacji Skarbowych) (subfundusz przejmujący) wydzielonego w ramach PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego z funduszem PKO Obligacji Skarbowych Plus - fundusz inwestycyjny otwarty (fundusz przejmowany). Więcej informacji dostępnych jest tutaj

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj