Chcesz skorzystać z­ unikalnego na ­rynku rozwiązania finansowego? Załóż już dzisiaj Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny Autolokacja III, a Twoje środki będą automatycznie co miesiąc przenoszone z lokaty na subfundusze, przez okres trwania Programu.

Jak działa WPI Autolokacja III?

W dniu otwarcia Programu środki zostają podzielone pomiędzy część depozytową (6/7 wpłaty) i wybrany subfundusz (1/7 wpłaty). W kolejnych 6 miesiącach (co miesiąc), środki z depozytu w wysokości 1/7 kwoty wpłaconej do Programu przenoszone są do wybranego subfunduszu. Odsetki naliczane są od aktualnej wartości środków pozostających na lokacie i wypłacane po 6 miesiącach na konto osobiste powiązane z Programem. W wyniku realizowanych automatycznie przeniesień, po 6 miesiącach od otwarcia Programu, całość środków trafia do wybranego subfunduszu w ramach Programu Inwestycyjnego „Autolokacja III”.

PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy

PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy
 

 Inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Więcej

Inwestuje przede wszystkim w polskie obligacje skarbowe oraz w mniejszym stopniu w papiery dłużne innych krajów OECD i obligacje przedsiębiorstw

Więcej

PKO Akcji Polskich Plus

PKO Akcji Dywidendowych Globalny

Inwestuje w spółki notowane na warszawskiej giełdzie, a także w selektywnie dobrane spółki zagraniczne o dużym potencjale wzrostu.  

Więcej

Inwestuje głównie w akcje międzynarodowych firm, które regularnie wypłacają dywidendę. 

Więcej

PKO Dóbr Luksusowych Globalny

PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny

Inwestuje w spółki z całego świata, posiadające silne i rozpoznawalne marki.

Więcej

Inwestuje w akcje spółek na całym świecie, które działają proekologicznie i ograniczają negatywne skutki działalności człowieka na środowisko. 

Więcej

PKO Medycyny i Demografii Globalny

PKO Technologii i Innowacji Globalny

Inwestuje głównie w akcje spółek, których zyski powiązane są ze zmianami demograficznymi na świecie.

Więcej

Inwestuje w akcje międzynarodowych firm, które są liderami dynamicznie rozwijających się branż i technologii.

Więcej

  
Korzyści

  • zyskujesz szansę na zbudowanie dobrze zdywersyfikowanej inwestycji z korzystną relacją potencjalnego zysku do ryzyka
  • stopniowo i bez emocji rozpoczynasz inwestycję w bardziej zyskowne produkty inwestycyjne o zróżnicowanym poziomie ryzyka
  • ograniczasz ryzyko związane z rozpoczęciem inwestycji w niewłaściwym momencie

Informacja o ryzykach

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID oraz Prospektem Funduszu
Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Poniżej prezentujemy odnośniki do opisów Subfunduszy, w których znajdują się informacje na temat aktualnych wskaźników profilu ryzyka oraz rekomendowanych horyzontów inwestycyjnych dla każdej ze strategii inwestycyjnych i Subfunduszy wykorzystywanych w Programie WPI Autolokacja III.

Informacja o ryzykach

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID oraz Prospektem Funduszu
Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.