grafika główna dwoje ludzi   

Oszczędzaj na przyszłość i korzystaj z ulg podatkowych!

IKZE i IKE to programy długoterminowego oszczędzania, dzięki którym możesz odkładać pieniądze na swoją przyszłość, korzystając przy tym z ulg podatkowych wynikających z Ustawy o IKE i IKZE.

W ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI możesz skorzystać z pełnej palety ulg, wybierając oba programy razem (IKZE + IKE) lub wybrać tylko jeden z nich i związane z nim ulgi podatkowe.

Co to jest IKZE?

IKZE – to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Wpłaty dokonywane na IKZE w ramach limitu w danym roku, możesz odliczyć od podstawy opodatkowania za ten rok, pod warunkiem osiągnięcia dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Poniżej przykładowe wpłaty na IKZE zgodnie z limitami obowiązującymi w 2024 roku oraz wyliczone, na tej podstawie, ulgi w podatku dochodowym uzależnione od kwoty wpłaty i formy rozliczania się:  

Kwota wpłaty na IKZE w ciągu roku2 000 zł4 200 zł9 388 zł14 083 zł
Miesięcznie167 zł350 zł782 zł1 174 zł
Ulga dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych wg stawki 12%240 zł504 zł1 127 zł1 690 zł
Ulga dla osób rozliczających się na zasadach podatku liniowego 19%380 zł798 zł1 784 zł2 676 zł
Ulga dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych wg stawki 32%640 zł1 344 zł3 004 zł4 507 zł

Źródło danych: obliczenia własne PKO TFI. 

 Z ulgi podatkowej na IKZE możesz korzystać w każdym roku, przez cały okres trwania umowy.

Zasady rozliczania się osób fizycznychRodzaj PIT, w ramach którego można rozliczyć ulgę podatkową IKZE
OgólnePIT podstawowy + PIT 0
Ryczałt
Podatek liniowyPIT 36L + PIT 0
Karta podatkowa Brak możliwości skorzystania z ulgi

Limit IKZE 2024 

Co to jest IKE?

IKE – to indywidualne konto emerytalne. Największą korzyścią podatkową z oszczędzania w IKE jest zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych. Taką możliwość uzyskasz w chwili ukończenia 60 lat lub nabycia uprawnień emerytalnych i ukończenia 55. roku życia, pod warunkiem, że wcześniej, w ciągu minimum pięciu lat kalendarzowych, dokonywane były jakiekolwiek wpłaty.

Poniżej przykładowa symulacja zysków* z inwestycji w ramach IKE i wyliczone na tej podstawie ulgi w podatku od zysków kapitałowych:

 
Kwota wpłaty na IKE
w ciągu roku
2 000 zł4 200 zł9 388 zł23 472 zł
Miesięcznie167 zł 350 zł 782 zł1 956 zł
Suma wpłat20 040 zł42 000 zł93 840 zł234 720 zł
Zgromadzony kapitał26 040 zł54 575 zł121 937 zł304 998 zł
W tym: zysk6 000 zł12 575 zł28 097 zł70 278 zł
Oszczędność na podatku od zysków kapitałowych (19%)1 140 zł 2 389 zł5 338 zł  13 353 zł
Zasady rozliczenia ulgi

Z ulgi podatkowej może skorzystać każdy uczestnik IKE bez względu na formę zatrudnienia   

Źródło danych: obliczenia własne PKO TFI.

*Symulacja ma charakter poglądowy i ma na celu zaprezentowanie możliwych korzyści finansowych wynikających z zastosowania odliczeń podatkowych dla posiadaczy IKE, w zależności od wysokości wpłat dokonywanych w ciągu roku, przyjmując następujące założenia: 10-letni okres systematycznych wpłat miesięcznych, stopę zwrotu na poziomie 5% rocznie, regułę procentu składanego z kapitalizacją odpowiadającą miesięcznym okresom wpłat oraz 19-procentową stawkę podatku od zysków kapitałowych obliczoną według ordynacji podatkowej obowiązującej w dniu publikacji materiału. Wyniki nie uwzględniają inflacji oraz pobieranych przez Fundusz opłat: manipulacyjnej i za zarządzanie, które są zróżnicowane w zależności od kanału dystrybucji i wybranego Subfunduszu. Przedstawione obliczenia mają charakter uproszczony i wyłącznie ilustracyjny oraz nie stanowią prognozy. W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych prosimy o kontakt z kwalifikowanym doradcą podatkowym. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości.Limit IKE 2024

Korzyści z wyboru Pakietu Emerytalnego

 

Swianka na strone

Odkładasz kapitał na przyszłość i korzystasz z ulg podatkowych, 
które są premią za oszczędzanie długoterminowe. 

ręka z banknotem 2

Samodzielnie decydujesz o terminach i wysokości wpłat w ramach określonych
dla IKZE i IKE limitów. 

ikona_portfel

Korzystasz z niższych opłat: w ramach IKZE i IKE w Pakiecie Emerytalnym PKO TFI oferowane są jednostki uczestnictwa kategorii E charakteryzujące się niższymi opłatami za zarządzanie.

Banknot ze strzałką

W każdym momencie możesz wycofać środki, jednak zwrot dokonany przed osiągnięciem wymaganego wieku wiąże się z utratą ulg wynikających z ustawy. 

Uposażeni 2

Zabezpieczasz najbliższych - środki zgromadzone w ramach IKE i IKZE podlegają dziedziczeniu i są zwolnione z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od zysków kapitałowych. 

TFI wykres

Powierzasz środki specjalistom z PKO TFI posiadającym 27-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.

 

Jak inwestujemy środki w ramach Pakietu Emerytalnego?
Pakiet korzyści
Informacja o ryzykach związanych z inwestowaniem w fundusze
Wpłaty
Opłaty
Jak otworzyć Pakiet Emerytalny?
Najczęściej zadawane pytania
Dokumenty
Drukuj