Zmiany w ofercie PKO TFI

Proces zmian w ofercie funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez PKO TFI rozpoczął się w lipcu 2014 r. i jest podzielony na kilka etapów.

Operacja ta ma na celu uproszczenie i uatrakcyjnienie oferty produktowej PKO TFI oraz zwiększenie jej przejrzystości dla klientów. Polega ona w głównej mierze na „przeniesieniu” wszystkich zarządzanych funduszy inwestycyjnych otwartych i subfunduszy wydzielonych w ramach takich funduszy do jednego funduszu typu parasolowego tj. do PKO Parasolowy – fio. Jednym z jego elementów jest także połączenie niektórych subfunduszy o podobnej polityce inwestycyjnej, wydzielonych w ramach w/w funduszu.

Podstawowym benefitem dla uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych PKO wynikającym z opisanego powyżej procesu będą korzyści podatkowe. Wynikają one z przepisów prawa podatkowego, według których przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami tego samego funduszu typu parasolowego, nie wiąże się z koniecznością odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Oznacza to, że moment zapłaty tego podatku jest przesunięty w czasie, do chwili wycofania się przez uczestnika z inwestycji w funduszu „parasolowym”.

Poszczególne etapy przedmiotowego procesu zostały wskazane w zakładce „Etapy zmian”.

 

Przekształcenie PKO Światowego Funduszu Walutowego - sfio w fundusz inwestycyjny otwarty