Opis funduszu

Fundusz absolutnej stopy zwrotu, który inwestuje głównie w wyselekcjonowane akcje spółek z regionu szeroko pojętej Europy Wschodniej i Zachodniej. Założeniem funduszu jest generowanie dodatnich stóp zwrotu w różnych warunkach rynkowych.

Korzystna strategia

Strategia przyjęta w funduszu PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód – fiz jest realizowana głównie w obszarze rynków akcji.

Pozwala ona zarządzającemu na elastyczność w zajmowaniu pozycji rynkowych, dzięki czemu istnieje możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach cen akcji. Do realizacji strategii w funduszu mogą być wykorzystywane zarówno inwestycje bezpośrednie w akcje spółek, jak również inwestycje w kontrakty terminowe na indeksy giełdowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy akcyjnych, fundusz ten może także inwestować znaczną część środków w instrumenty rynku pieniężnego, które stanowią punkt wyjścia do inwestycji na rynkach akcji.

Podejmując decyzję o wyborze odpowiednich instrumentów do portfela, zarządzający:

 • szczegółowo analizują sytuację makroekonomiczną dokonują starannej selekcji spółek
 • ściśle kontrolują proces budowy portfela inwestycyjnego oraz jego późniejsze zachowania
 • aktywnie kontrolują ryzyko inwestycyjne

Duży zasięg geograficzny inwestycji

Fundusz działa na wybranych rynkach Europy wschodzącej i rozwiniętej. Kraje, w których są lokowane aktywa funduszu, to m.in.:

 • Polska, Turcja, Rosja, Czechy, Węgry (rynki rozwijające się)
 • Niemcy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania (rynki rozwinięte)

Korzyści dla klienta

 • szansa na dodatnie stopy zwrotu w różnych warunkach rynkowych
 • brak konieczności śledzenia rynków finansowych i podejmowania decyzji o zmianie inwestycji ograniczone ryzyko spadku wartości dzięki aktywnej kontroli ryzyka
 • certyfikaty inwestycyjne dostępne już od ok. 10 tys. zł

Po wprowadzeniu certyfikatów do obrotu giełdowego, uczestnicy funduszu będą mieli możliwość ich nabywania i zbywania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo raz na kwartał fundusz dokonuje wykupu certyfikatów.

Szczegóły

 • Forma prawna funduszu: Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
 • Czas trwania: Nieograniczony
 • Rynek notowań: Rynek podstawowy GPW
 • Wycena certyfikatów: W ostatnim Dniu Giełdowym w każdym kwartale kalendarzowym
 • Wykup certyfikatów: Ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Fundusz musi otrzymać zlecenie żądania wykupu nie później niż 3 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu, tzn. że należy złożyć zlecenie wykupu nie później niż 5 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu.
 • Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2020 roku (do pobrania)
 • Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2021 roku (do pobrania)
 • Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2022 roku (do pobrania)
 • Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2023 roku (do pobrania)
 • Opłata za wykup certyfikatów 0%

 

 

 

 

Prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód
- fundusz inwestycyjny zamknięty („Prospekt”) wraz z aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu
ze względu na utratę ważności Prospektu dostępne są w sekcji dokumenty do pobrania/prospekty informacyjne
– archiwum (link).

Raporty bieżące

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Raporty okresowe

Raport II kw 2022

Raport I kw 2022

Raport IV kw 2022

Raport III kw 2022

Raport II kw 2022

Raport I kw 2022

Raport IV kw 2021

Raport III kw 2021

Raport II kw 2021

Raport I kw 2021

Raport IV kw 2020

Raport III kw 2020

Raport II kw 2020

Raport I kw 2020

Raport IV kw 2019

Raport III kw 2019

Raport II kw 2019

Raport I kw 2019

Raport IV kw 2018

Raport III kw 2018

Raport II kw 2018

Raport I kw 2018

Raport IV kw 2017

Raport III kw 2017

Raport II kw 2017

Raport I kw 2017

Raport IV kw 2016

Raport III kw 2016

Drukuj