Opis funduszu

PKO Globalnej Strategii - fiz jest funduszem typu absolutnej stopy zwrotu. Polityka inwestycyjna funduszu zakłada systematyczne osiąganie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury rynkowej.

Korzyści dla klienta

Fundusz wykorzystuje szerokie możliwości inwestycyjne na rynkach akcji, obligacji, walut, a także - pośrednio - towarów i surowców. Działa na giełdach o największym potencjale zysku zarówno w krajach rozwijających się, jaki i rozwiniętych.

Strategia funduszu sięga jednocześnie po kilka sprawdzonych rozwiązań inwestycyjnych, dzięki którym można:

 • zarabiać na wzrostach i spadkach oraz w czasie stagnacji giełdowej
 • wykorzystywać okazje inwestycyjne na rynkach całego świata
 • utrzymywać stałą kontrolę ryzyka i płynności

Po wprowadzeniu certyfikatów do obrotu giełdowego, uczestnicy funduszu będą mieli możliwość ich nabywania i zbywania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo raz na kwartał fundusz dokonuje wykupu certyfikatów.

Szczegóły

 • Forma prawna funduszu
  Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
 • Czas trwania
  Nieograniczony
 • Rynek notowań
  Rynek podstawowy GPW
 • Wycena certyfikatów
  W ostatnim Dniu Giełdowym w każdym kwartale kalendarzowym
 • Wykup certyfikatów
  Ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Fundusz musi otrzymać zlecenie żądania wykupu nie później niż 3 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu, tzn. że należy złożyć zlecenie wykupu nie później niż 5 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu.
 • Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2020 roku (do pobrania)
 • Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2021 roku (do pobrania)
 • Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2022 roku (do pobrania)
 • Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2023 roku (do pobrania)
 • Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2024 roku (do pobrania)
 • Opłata za wykup certyfikatów
  0%

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

 

 

Sprawozdania finansowe - Historyczne 

Prospekty emisyjne certyfikatów inwestycyjnych poprzednich serii PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty („Prospekt”) wraz z aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu ze względu na utratę ważności Prospektu dostępne są w sekcji dokumenty do pobrania/prospekty informacyjne – archiwum (link).

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

 

Raporty bieżące

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

 

Raporty okresowe

 

Raport I kw 2024

Raport IV kw 2023

Raport III kw 2023

Raport II kw 2023

Raport I kw 2023

Raport IV kw 2022

Raport III kw 2022

Raport II kw 2022

Raport I kw 2022

Raport IV kw 2021

Raport III kw 2021

Raport II kw 2021

Raport I kw 2021

Raport IV kw 2020

Raport III kw 2020

Raport II kw 2020

Raport I kw 2020

Raport IV kw 2019

Raport III kw 2019

Raport II kw 2019

Raport I kw 2019

Raport IV kw 2018

Raport III kw 2018

Raport II kw 2018

Raport I kw 2018

Raport IV kw 2017

Raport III kw 2017

Raport II kw 2017

Raport I kw 2017

Raport IV kw 2016

Raport III kw 2016

Raport II kw 2016

Raport I kw 2016

Raport IV kw 2015

Raport III kw 2015

Raport II kw 2015

Raport I kw 2015

Raport IV kw 2014

Raport III kw 2014

Raport II kw 2014

Raport I kw 2014

Raport IV kw 2013

 Raport III kw 2013

Raporty okresowe półroczne

Raport I pół 2015

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

 

Drukuj