Opis funduszu

PKO Globalnego Dochodu – fiz to fundusz inwestycyjny zamknięty, którego celem jest przynoszenie stabilnego dochodu dzięki inwestycjom w różne instrumenty finansowe o charakterystyce przychodowej.

Staranna selekcja, szansa na regularny wzrost

Zadaniem zarządzającego funduszem PKO Globalnego Dochodu – fiz jest staranna selekcja składników portfela funduszu pod kątem potencjału przychodów i wzrostu ich wartości, systematyczny monitoring wyników funduszu w kontekście ponoszonego ryzyka oraz efektywna zmiana składników portfela dostosowywanego do sytuacji na rynku.

Wiele rozwiązań, jeden cel

Dostęp do wielu klas aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego uzyskiwany będzie poprzez tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy o charakterze przychodowym inwestujących na rynkach globalnych. W portfelu funduszu mogą pośrednio znaleźć się zarówno tradycyjne, jak i alternatywne aktywa dochodowe, m.in. akcje dywidendowe i uprzywilejowane, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, obligacje rynków wschodzących, obligacje wysokodochodowe, REIT. Taka konstrukcja portfela funduszu umożliwia dywersyfikację ryzyka, wypracowywanie stałego dochodu i wzrost wartości aktywów w długim horyzoncie czasowym. Fundusz może stanowić ciekawy element uzupełnienia portfela inwestycyjnego dla klientów oczekujących w długim terminie zysków wyższych niż na depozytach i akceptujących podwyższone ryzyko związane z inwestycją tego typu.

Strategia funduszu opiera się na sprawdzonych rozwiązaniach inwestycyjnych,
które umożliwiają:

 • osiąganie stabilnego dochodu
 • zarabianie na wzroście wartości różnych klas aktywów w długim terminie
 • dostęp do najlepszych zagranicznych firm zarządzających, często
  niedostępnych dla klientów detalicznych
 • korzystanie z szerokiej gamy funduszy inwestujacych_m.in. na rynkach akcji, obligacji, nieruchomości i surowcowych
 • ograniczenie zmienności wahań cen w porównaniu z tradycyjnym portfelem złożonym z akcji i obligacji
 • zmniejszenie ryzyka walutowego

Po wprowadzeniu certyfikatów do obrotu giełdowego, uczestnicy funduszu będą mieli możliwość ich nabywania
i zbywania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo raz na kwartał fundusz dokonuje wykupu certyfikatów.

Szczegóły

Forma prawna funduszu: Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty

 • Czas trwania: Nieograniczony
 • Rynek notowań: Rynek podstawowy GPW
 • Wycena certyfikatów: W ostatnim Dniu Giełdowym w każdym kwartale kalendarzowym
 • Wykup certyfikatów: Ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Fundusz musi otrzymać zlecenie żądania wykupu nie później niż 3 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu, tzn. że należy  złożyć zlecenie wykupu nie później niż 5 dni giełdowe  przed planowanym dniem wykupu.
 • Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2020 roku (do pobrania)
 • Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2021 roku (do pobrania)
 • Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2022 roku (do pobrania)
 • Opłata za wykup certyfikatów 0%
Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada aktualnemu  ogólnemu wskaźnikowi ryzyka wskazanemu w dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje. Powyższy profil ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Profil nie jest porównywalny z profilami funduszy otwartych z uwagi na inne metodyki wynikające z odrębnych przepisów.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.  Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

 

 

Prospekty emisyjne certyfikatów inwestycyjnych serii (A-D) oraz (E-J) PKO Globalnego Dochodu - fundusz inwestycyjny zamknięty („Prospekt”) wraz z aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu ze względu na utratę ważności Prospektu dostępne są w sekcji dokumenty do pobrania/prospekty informacyjne – archiwum (link).

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada aktualnemu  ogólnemu wskaźnikowi ryzyka wskazanemu w dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje. Powyższy profil ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Profil nie jest porównywalny z profilami funduszy otwartych z uwagi na inne metodyki wynikające z odrębnych przepisów.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.  Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada aktualnemu  ogólnemu wskaźnikowi ryzyka wskazanemu w dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje. Powyższy profil ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Profil nie jest porównywalny z profilami funduszy otwartych z uwagi na inne metodyki wynikające z odrębnych przepisów.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.  Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Raporty okresowe

 

Raport kwartalny II kwartał 2022

Raport kwartalny I kwartał 2022

Raport kwartalny IV kwartał 2021

Raport III kw 2021

Raport II kw 2021

Raport I kw 2021

Raport IV kw 2020

Raport III kw 2020

Raport II kw 2020

Raport I kw 2020

Raporty IV kw 2019

Raporty III kw 2019

Raporty II kw 2019

Raporty I kw 2019

Raport IV kw 2018

Raport III kw 2018

Raport II kw 2018

Raport I kw 2018

Raport IV kw 2017

Raport III kw 2017

Raport II kw 2017

Raport I kw 2017

Raport IV kw 2016

Raport III kw 2016

Raport II kw 2016

Raport I kw 2016

Raport IV kw 2015

Raporty okresowe półroczne

Raport I pół 2015

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada aktualnemu  ogólnemu wskaźnikowi ryzyka wskazanemu w dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje. Powyższy profil ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Profil nie jest porównywalny z profilami funduszy otwartych z uwagi na inne metodyki wynikające z odrębnych przepisów.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.  Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Drukuj