Opis funduszu

PKO Strategii Obligacyjnych to fundusz inwestycyjny zamknięty. Celem, do którego dążą Zarządzający funduszem, jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu w średnim i długim okresie, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych.

Przewaga PKO Strategii Obligacyjnych – fiz nad tradycyjnymi funduszami polskich obligacji skarbowych wynika z globalnego zasięgu inwestycji oraz bogatej oferty instrumentów inwestycyjnych i strategii, którymi może dysponować Zarządzający.

Aktywa funduszu mogą być inwestowane m.in. w obligacje skarbowe i obligacje korporacyjne z całego świata, głównie denominowane w EUR i USD. Zarządzający może również wykorzystywać instrumenty pochodne m. in. na stopę procentową i ryzyko kredytowe.

Korzyści dla klienta

Strategia funduszu sięga jednocześnie po kilka sprawdzonych rozwiązań inwestycyjnych, dzięki którym można:

 • Zarabiać na wzrostach i spadkach rentowności obligacji
 • Wykorzystywać okazje inwestycyjne na rynkach obligacji całego świata
 • Utrzymywać stałą kontrolę ryzyka i płynności
 • Uzyskać stopy zwrotu konkurencyjne wobec rentowności polskich obligacji skarbowych
 • Nabywać i zbywać certyfikaty inwestycyjne po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dodatkowo raz na kwartał fundusz dokonuje wykupu certyfikatów

Szczegóły

 • Forma prawna Funduszu
  Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
 • Czas trwania
  Nieograniczony
 • Rynek notowań
  Rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Wycena certyfikatów
  Ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Fundusz musi otrzymać zlecenie żądania wykupu nie później niż 3 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu, tzn. że należy złożyć zlecenie wykupu nie później niż 5 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu.
 • Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2020 roku (do pobrania)
 • Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2021 roku (do pobrania)
 • Harmonogram wykupu certyfikatów inwestycyjnych w 2022 roku (do pobrania)
 • Opłata za wykup certyfikatów inwestycyjnych
  0%
Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada aktualnemu  ogólnemu wskaźnikowi ryzyka wskazanemu w dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje. Powyższy profil ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Profil nie jest porównywalny z profilami funduszy otwartych z uwagi na inne metodyki wynikające z odrębnych przepisów.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.  Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

 

 

Dokumenty dotyczące poprzednich emisji certyfikatów inwestycyjnych PKO Strategi Obligacyjnych - fiz dostępne są w sekcji dokumenty do pobrania/prospekty informacyjne – archiwum (link).

 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada aktualnemu  ogólnemu wskaźnikowi ryzyka wskazanemu w dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje. Powyższy profil ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Profil nie jest porównywalny z profilami funduszy otwartych z uwagi na inne metodyki wynikające z odrębnych przepisów.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.  Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

 

Raporty bieżące

2022

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada aktualnemu  ogólnemu wskaźnikowi ryzyka wskazanemu w dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje. Powyższy profil ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Profil nie jest porównywalny z profilami funduszy otwartych z uwagi na inne metodyki wynikające z odrębnych przepisów.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.  Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

 

Raporty okresowe

 

Raport II kw 2022

Raport I kw 2022

Raport IV kw 2021

Raport III kw 2021

Raport II kw 2021

Raport I kw 2021

Raport IV kw 2020

Raport III kw 2020

Raport II kw 2020

Raport I kw 2020

Raport IV kw 2019

Raport III kw 2019

Raport II kw 2019

Raport I kw 2019

Raport IV kw 2018

Raport III kw 2018

Raport II kw 2018

Raport I kw 2018

Raport IV kw 2017

Raport III kw 2017

Raport II kw 2017

Raport I kw 2017

Raport IV kw 2016

Raport III kw 2016

Raport II kw 2016

Raport I kw 2016

Raport IV kw 2015

Raport III kw 2015

Raport II kw 2015

Raport I kw 2015

Raport IV kw 2014

Raport III kw 2014

Raport II kw 2014

Raport I kw 2014

Raporty okresowe półroczne

Raport I pół 2015

Profil ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
niskie ryzyko
wysokie ryzyko

Powyższy profil ryzyka odpowiada aktualnemu  ogólnemu wskaźnikowi ryzyka wskazanemu w dokumencie zawierającym Kluczowe Informacje. Powyższy profil ryzyka może w przyszłości ulegać zmianom. Najniższa kategoria (1) nie oznacza, że inwestycja jest pozbawiona ryzyka. Profil nie jest porównywalny z profilami funduszy otwartych z uwagi na inne metodyki wynikające z odrębnych przepisów.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.  Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

 

Drukuj